x

Košíku (0)

  V nákupním košíku nemáte žádné položky.

Celkem v košíku: 0,00 Kč

Pravidla ochrany osobních údaju

 1. Ochrana osobních údaju
 2. Rozsah techto informací
 3. Vaše osobní údaje
 4. Predává Arvato informace, které shromažduje ?
 5. Ochrana osobních údaju
 6. Ochrana dat detí
 7. Odkazy na další webové stránky
 8. Kontaktní informace
 9. Doplnky k informacím o ochrane údaju

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU

Arvato se zavazuje chránit vaše osobní údaje online. Arvato zajištuje veškerými vhodnými opatreními ochranu Vašich osobních údaju a osobní údaje, které jste poskytli spolecnosti Arvato, jsou shromaždovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony Ceské republiky, zejména se zákonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju v platném znení. Spolecnost Arvato hraje vedoucí úlohu v seznamování svých zákazníku a dalších spolecností se správným nakládáním s osobními údaji. Arvato, jako celosvetove pusobící spolecnost, zpracováváná shromažduje a uchovává Vaše osobní data v databázích v Nemecku a / nebo v dalších globálních Arvato databázích.

Zpet na zacátek

2. ROZSAH TECHTO INFORMACÍ

Zámerem techto informací o ochrane údaju je informovat Vás o Arvato online pokynech k ochrane údaju v rámci ASUS Shop a informovat Vás o možnostech, které máte k dispozici pro kontrolu Vašich osobních údaju na této webové stránce. Dále mužete požádat o informace o uchovávání Vašich osobních údaju na dalších databázích offline, zasláním Vaší žádosti na níže uvedenou kontaktní adresu.

UPOZORNENÍ: Na webových stránkách provozovaných spolecností ASUSTeK Computer Incorporated, nebo našimi dcerinými spolecnostmi (napr. na webových stránkách, kde je Arvato poskytovatel obsahu techto stránek spolecne se spolecností ASUS), mohou být predmetem zvláštní ochrany osobních údaju vztahujících se k temto internetovým stránkám. Soukromé webové stránky (napr. ty, které jsou prístupné pouze našim obchodním zástupcum a prodejcum), a na dále webové stránky vytvorené výhradne pro naše zamestnance (nebo budoucí zamestnance), mohou být rovnež predmetem zvláštní ochrany osobních údaju. Webové stránky, které spravuje ASUS nebo dceriné spolecnosti Arvato mají vždy vlastní online pravidla ochrany osobních údaju.

Zpet na zacátek

3. VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

3.1 Poskytnutí Vašich osobních údaju nám umožnuje Vám nabízet lepší služby, nebot tak mužeme prizpusobovat naše komunikacní aktivity Vašim potrebám tím, že Vás budeme oslovovat pouze s informacemi a obchodními sdeleními, které jsou pro Vás skutecne duležité. Níže naleznete rozsah údaju, které shromaždujeme.

3.2 Informace výslovne Vámi poskytnuté:

3.2.1 Abychom mohli vyhovet Vaší objednávce, musíte se zaregistrovat u ASUS a tím nám poskytnete Vaše osobní údaje. Služby nebo nabídky Vám budou k dispozici, poté, co se zaregistrujete v ASUS Shop. Mezi tyto osobní údaje patrí napríklad Vaše jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní císlo. Za úcelem umožnení optimálních služeb budou osobní údaje z Vaší registrace a objednávkové údaje sdíleny mezi Arvato a ASUS. Na toto poskytnutí osobních údaju se vztahují pravidla ASUS ochrany údaju v dobe, kdy jste se zaregistrovali na ASUS.

3.2.2 Uživatelské právo: mužete kdykoliv zkontrolovat / zmenit všechny Vaše osobní údaje, které jsou v soucasné dobe uloženy v našem systému v sekce "muj úcet" ASUS Shop. Stejne tak jako mužete kdykoliv žádat, aby byly Vaše osobní údaje zniceny.

3.2.3 Informace shromáždené automaticky u nás:

Používáme bežné internetové technologie, jako jsou soubory cookie a majáky k zajištení integrity našich webových stránkách a prizpusobení se Vaší osobní potrebe.

Je možné, že firma Arvato jako spolecnost s celosvetovou pusobností a její poskytovatelé služeb ukládají a/nebo shromaždují údaje v databázích v jiných evropských zemích.

Umožnujeme jiným dodavatelum (tretím stranám), vcetne spolecnosti AddThis, shromaždovat pri vaší návšteve našich webových stránek urcité anonymní informace. Tyto spolecnosti mohou používat informace nespojitelné s totožností dané osoby behem vašich návštev techto a dalších webových stránek za úcelem poskytování reklamy na zboží a služby, které by pro vás mohly být velmi zajímavé. Pri shromaždování informací tyto spolecnosti obvykle používají soubory cookie nebo webové signály tretích stran. Chcete-li získat více informací o tomto zpusobu poskytování reklamy na základe chování spotrebitele, navštivte stránku https://www.youronlinechoices.eu.

Zpet na zacátek

4. PREDÁVÁ ARVATO INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽDUJE?

4.1 Osobní informace o Vás nejsou jakkoliv zprístupneny tretím stranám. Arvato a ASUS si vyhrazují právo sdílet Vaše osobní údaje. V souvislosti s poskytováním Služeb muže Arvato predávat Vaše osobní údaje k následujícím subjektum:

4.2 Spolecnostem pusobícím v náš prospech: Arvato spolupracuje s další spolecnosti, jež pro Arvato vykonávají urcité obchodní cinnosti. V rámci plnení našich povinností vyplývající ze smluv uzavrených se kupujícími a spotrebiteli je za urcitých okolností možné, že tyto spolecnosti budou mít prístup k dokumentum (objednávkám, smlouvám) jež obsahují Vaše osobní údaje. Spolecnost Arvato však vždy vyžaduje, aby tyto spolecnosti používali osobní údaje pouze v rozsahu a zpusobem odpovídajícím poskytování dohodnutých služeb. Temto spolecnostem není dovoleno predávat Vaše osobní údaje tretím osobám, pokud to není spojeno s poskytováním Služeb, napríklad pri provádení príkazu, zpracování poukázek, bonusu a slev, chování zákazníka, dotazníky a úkoly pro správu informací. Urcitým spolecnostem, jež se podílí na poskytování Služeb poskytujeme výtah obecných informací.

4.3 Webové stránky dceriných spolecností a našich partneru: Arvato predává informace partnerským spolecnostem, které tvorí speciální nabídky nebo reklamní kampane spolecne na webových stránkách dceriných spolecností v rámci našich webových stránek. Jsou informováni o predání informací, kdy jsou požádány, aby poskytly osobní informace, jež jsou obsaženy na webových stránkách tohoto druhu. Príslušné partnerské spolecnosti použitím takto predaných informací se rídí pokyny k ochrane údaju partnera. Meli byste si precíst tyto informace v plném rozsahu pred odesláním Vašich osobních údaju.

4.4 Prevody Spolecnosti: Arvato si vyhrazuje právo na prevod, a to bud zcela nebo zcásti, vašich osobních informací v prípade prodeje ci prevodu naší spolecnosti nebo našich aktiv. Pokud je spolecnost prodána nebo prevedena, poskytne vám Arvato možnost odmítnout prevod vašich osobních údaju. V nekterých prípadech by to mohlo znamenat, že nová spolecnost již nemuže poskytnout Vám služby nebo produkty, které byly predtím poskytnuty Arvato.

4.5 Predání osobních údaju bez Vašeho souhlasu: Arvato muže predat Vaše osobní údaje tretím stranám bez vašeho souhlasu pro tyto úcely: pro dosažení souladu s právními predpisy, vyhláškami nebo soudních rozhodnutí, v rámci spolupráce pri vyšetrování orány cinnými v trestním rízení, k zabránení podvodu, nebo z duvodu ochrany práv Arvato, nekteré z jejich dceriných spolecností nebo spolecností ve skupine Bertelsmann.

4.6 Váš souhlas: Ve všech ostatních prípadech, bude Arvato žádá o váš výslovný souhlas pred tím, než budou Vaše osobní údaje predány tretí osobe. Spolecnost Arvato Vám muže napríklad ucinit speciální nabídku, nebo spustit souteže v souvislosti s tretí osobou, v takovém prípade budete dotázáni, zda mohou být Vaše osobní údaje predány této tretí strane.

Zpet na zacátek

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU

5.1 Spolecnost Arvato používá ruzné administrativní, vnitrní a technická bezpecnostní opatrení na ochranu vašich osobních údaju. Spolecnost Arvato zavedla normy vnitrní kontroly, které se zabývají nakládáním s osobními údaji. Patrí mezi ne zejména kontrolní opatrení k ochrane informací získaných námi on-line.

5.2 Zamestnanci Arvato jsou vyškoleni k tomu, aby rozumeli temto prostredkum ochrany a dodržovali tato kontrolní opatrení. Dále naše zamestnance prubežne informujeme o zpusobech, závazných pravidlech a právních predpisech týkajících se ochrany, osobních údaju. Ackoli se zavazujeme k ochrane vašich osobních údaju, je vhodné, abyste sami prijali a ucinili všechny kroky, které mohou být k ochrane Vašich osobních údaju nezbytné, zejména pri používání internetu.

Zpet na zacátek

6. OCHRANA DAT DETÍ

On-line ochrana údaju detí je obzvlášte duležitá. Není zámerem Arvato shromaždovat nebo požadovat informace o detech, pokud rodice nebo opatrovníci detí nevyjádrily svuj výslovný souhlas. Spolecnost Arvato navrhuje, aby rodice nebo opatrovníci, trávili cas se svými detmi na internetu a podíleli se na jejich cinnostech a zájmech.

Zpet na zacátek

7. ODKAZY NA DALŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Nekteré webové stránky obsahují Arvato odkazy na jiné webové stránky, a nekteré internetové stránky obsahují odkazy na webové stránky obchodu Arvato ASUS. Spolecnost Arvato není zodpovedná za ochranu osobních údaju, jež jsou soucástí techto webových stránek. Spolecnost Arvato doporucuje informovat se o takových pokynech o ochrane údaju té webové stránky.

Zpet na zacátek

8. KONTAKTNÍ INFORMACE

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ochrany dat pri použití Arvato webu, pošlete e-mail na následující adresu:

Služby e-mail: shop_cz@asus.com

Mužete také poštou:
Arvato Supply Chain Solutions SE
An der Autobahn 22
D-33333 Gütersloh, Germany

www.arvato.com

Arvato oddelení pro online ochranu dat bude pracovat spolecne s Vámi najít rešení, které utiší Vaše obavy v souvislosti s touto informací o ochrane údaju.

Zpet na zacátek

9. DOPLNKY K INFORMACÍM O OCHRANE ÚDAJU

Spolecnost Arvato si vyhrazuje právo príležitostne menit tyto podmínky pro ochranu údaju. Za tímto úcelem budou všechny zmeny v této ochrany soukromí zverejneny na této stránce nebo v prípade jestli zmeny jsou rozsáhlé, bude e-mail zaslán všem zákazníkum, o nichž jsme zpracovali osobní údaje.

Zpet na zacátek

Verze: Duben 2020

Tato stránka používá soubory cookie. Používáním této stránky souhlasíte s používáním souborů cookie.