x

Indkøbskurv (0)

  Du har ikke nogen varer i din Indkøbskurv.

Indkøbskurv subtotal: 0,00 DKK

VILKÅR OG BETINGELSER FOR ASUS SHOP

Vilkår for brug

 1. Oplysninger om os
 2. Adgang til ASUS shop
 3. Brug af ASUS shop
 4. Immaterielle rettigheder
 5. ASUS shop ændres jævnligt
 6. Vores ansvar
 7. Information om dig og dine besøg i ASUS shop
 8. Virus, hacking og andre overtrædelser
 9. Links fra ASUS shop
 10. Afkald
 11. Ændring af disse vilkår for brug
 12. Værneting og lovvalg

Salgsbetingelser

 1. Termer anvendt i denne aftale
 2. Tilgængelighed
 3. Brug af ASUS shop
 4. Hvordan indgås der en aftale mellem dig og os
 5. Tilgængelighed og levering af produkter
 6. Forbrugerrettigheder
 7. Risiko og ejendomsret
 8. Pris og betaling
 9. Vores returpolitik
 10. Persondata
 11. Vores ansvar
 12. Immaterielle rettigheder
 13. Skriftlig kommunikation
 14. Meddelelser
 15. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser
 16. Begivenheder uden for vores kontrol
 17. Afkald
 18. Vilkårenes uafhængighed
 19. Aftalens fuldstændighed.
 20. Vores ret til at ændre disse salgsbetingelser
 21. Lovvalg og værneting
 22. Sprog


VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF ASUS SHOP

Denne side (sammen med de dokumenter, der henvises til heri) beskriver de vilkår, der er gældende, når du bruger vores webside https://eshop.asus.com ("ASUS shop") og vores softwaredownload- og ordreservice ("Service") som gæst eller registreret bruger. Du bedes læse disse vilkår for brug omhyggeligt, inden du begynder at bruge ASUS shop og/eller Service. Hvis du bruger ASUS shop og/eller vores Service, accepterer du vilkårene for brug og at overholde disse. Hvis du ikke kan overholde vilkårene for brug, bedes du ikke anvende ASUS shop og/eller vores Service.

1. Oplysninger om os

https://eshop.asus.com er en Side, der drives af Arvato Supply Chain Solutions SE ("vi", "os", "vores"). Vi er registreret i Tyskland og vores primære forretningssted er An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Germany.

Tilbage til toppen

2. Adgang til ASUS shop

2.1. Du gives midlertidig adgang til ASUS shop, og vi forbeholder os ret til uden varsel at inddrage eller ændre den Service, vi tilbyder via ASUS shop eller på Siden (jf. nedenfor). Vi ifalder ikke ansvar over for dig, hvis ASUS shop eller vores Service midlertidigt er utilgængelige på et hvilket som helst tidspunkt og i en hvilken som helst periode.

2.2. Vi kan til enhver tid begrænse adgangen til ASUS shop og/eller vores Service helt eller delvist.

2.3. Hvis du ønsker at købe produkter eller gøre brug af Service, skal du registrere dig hos ASUS. Følg linket for at registrere dig. Hvis du får oprettet en ASUS konto eller modtager et andet brugeridentifikationsnummer, adgangskode eller øvrige oplysninger som led i vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle oplysningerne som fortrolige og må ikke videregive dem til tredjemand. Vi har ret til at deaktivere alle brugeridentifikationsnumre eller adgangskoder, både dem, der er valgt af dig, og dem, der er valgt af os, og annullere din registrering, hvis vi vurderer, at du ikke har overholdt bestemmelserne i disse vilkår for brug.

2.4. Det er dit ansvar at foretage det fornødne med henblik på at opnå adgang til ASUS shop og/eller vores Service. Det er ligeledes dit ansvar at sikre, at alle personer, der får adgang til ASUS shop via din Internetforbindelse, informeres om og overholder disse vilkår.

Tilbage til toppen

3. Brug af ASUS shop

3.1. Hvis du ønsker at købe produkter fra ASUS shop bedes du følge instruktionerne på skærmen. Hvis du bestiller produkter, vil din kontrakt med os være underlagt vores Salgsbetingelser, der findes her: https://eshop.asus.com.

3.2. Du må ikke benytte ASUS shop eller dens indhold:

3.2.1. Til kommercielle formål,
3.2.2. Med henblik på videresalg, herunder systematisk udtrækning og/eller genanvendelse af dele eller indhold i ASUS shop (f.eks. varenumre, beskrivelser, priser),
3.2.3. Med henblik på download (bortset fra 'page caching') eller ændring af ASUS shop helt eller delvist, eller
3.2.4. Til ulovlige formål.

Tilbage til toppen

4. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

4.1. Vi er ejer eller licensindehaver af alle immaterielle rettigheder i ASUS shop, herunder Service og det heri indeholdte materiale. Værkerne er beskyttet af copyright, varemærkerettigheder, databaserettigheder og alle øvrige gældende immaterialretlige love og traktater i hele verden. Alle disse rettigheder forbeholdes.

4.2. Du må ikke ændre papirudgaver eller digitale udgaver af materiale, du har printet eller downloadet, og du må ikke anvende illustrationer, fotografier, video- eller audiosekvenser eller grafik adskilt fra den medfølgende tekst.

4.3. Hvis du printer, kopierer eller downloader en del af ASUS shop i strid med disse vilkår for brug, ophører din ret til at bruge ASUS shop omgående, og du skal efter vores valg returnere eller destruere eventuelle kopier af materialerne.

4.4. Brug af ASUS shop giver dig ikke tilladelse til at linke til ASUS shop eller anvende hertil hørende varemærker, designs, udstyr og/eller logoer.

4.5. ASUS shop og alle logoer på Siden er forretningsnavne og -mærker, der tilhører Arvato Supply Chain Solutions SE eller ASUSTeK Computer Incorporated.

Tilbage til toppen

5. ASUS shoppen opdateres jævnligt

Vi tilstræber at opdatere ASUS shop og vores Service jævnligt, og vi kan til enhver tid ændre indholdet. Hvis der opstår behov herfor, kan vi afbryde adgangen til ASUS shop eller Service eller lukke disse på ubestemt tid. Materialet i ASUS shop kan forekomme at være forældet, og vi har ikke pligt til at opdatere dette.

Tilbage til toppen

6. VORES ANSVAR

6.1. ASUS shop stilles til rådighed 'som beset'. Selvom vi har været omhyggelige med forberedelsen af indholdet i ASUS shop, kan vi ikke garantere, at den er korrekt eller fejlfri. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle fejl eller udeladelser eller for tekniske vanskeligheder, du måtte opleve med ASUS shop. Med undtagelse af pkt. 6 ses der bort fra alle betingelser, garantier, oplysninger og indeståelser, underforståede eller lovpligtige, eller andet vedrørende levering, manglende levering eller forsinket levering af Service i det maksimale omfang, der tillades af gældende lovgivning.

6.2. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der måtte opstå som følge af brug eller misbrug af ASUS shop eller materialer i ASUS shop (herunder tab af omsætning, driftstab, tab af kontrakter, forventede besparelser, forspildte udgifter, data eller goodwill). Disse vilkår for brug begrænser eller fraskriver ikke vores ansvar for:

6.2.1. Død eller personskade som følge af forsømmelighed,
6.2.2. Bedrageri eller svig, eller
6.2.3. Forhold, som det måtte være ulovligt at fraskrive eller forsøge at fraskrive sig ansvaret for.

Tilbage til toppen

7. Information om dig og dine besøg i ASUS shop

Vi behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik. Ved at benytte ASUS shop og/eller vores Service giver du dit samtykke til behandling af dine persondata og du indestår for, at alle de oplysninger, du giver til os, er korrekte.

Tilbage til toppen

8. Virus, hacking og andre overtrædelser

8.1. Du må ikke misbruge ASUS shop eller vores Service ved bevidst at påføre virus, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet skadeligt materiale. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til ASUS shop eller vores Service, den server, som ASUS shop eller Service er lagret på, eller andre servere, computere eller databaser tilsluttet ASUS shop. Du må ikke angribe ASUS shop eller vores Service ved et 'denial-of-service'-angreb eller 'distributed denial-of-service'-angreb.

8.2. Overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre, at du har begået en strafbar handling. Vi kan indberette en sådan overtrædelse til de relevante lovhåndhævende myndigheder, og vi samarbejder med disse ved at oplyse dem om din identitet. Ved en sådan overtrædelse vil din ret til at få adgang til ASUS shop og vores Service omgående ophøre.

8.3. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader som følge af et 'distributed denial-of-service'-angreb, virus eller andre teknologiske skadelige materialer, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet varemærkebeskyttet materiale som følge af dit brug af ASUS shop og vores Service eller dit download af materiale heri eller på tilknyttede websider.

Tilbage til toppen

9. Links fra ASUS shop

Indeholder ASUS shop links fra andre sider og ressourcer, der stilles til rådighed af tredjemand, er disse links alene med henblik på information. Vi har ingen kontrol over indholdet på disse sider eller ressourcer og påtager os intet ansvar for disse eller for tab eller skader i forbindelse med brugen heraf.

Tilbage til toppen

10. AFKALD

Hvis du misligholder disse vilkår for brug, og vi ikke foretager os nogen i denne forbindelse, har vi stadig ret til at udøve vores rettigheder og beføjelser i andre misligholdelsessituationer.

Tilbage til toppen

11. Ændring af disse vilkår for brug

Vi kan til enhver tid revidere disse vilkår for brug ved at ændre denne side. Du forventes jævnligt at besøge denne side igen for at orientere dig om eventuelle ændringer, idet disse er bindende for dig. Nogle af de bestemmelser, der er indeholdt i disse vilkår for brug, kan ligeledes vige for bestemmelser eller meddelelser opslået andetsteds i ASUS shop.

Tilbage til toppen

12. Værneting og lovvalg

Disse vilkår for brug reguleres af og fortolkes i henhold til den i England og Wales gældende lovgivning. Du accepterer at underkaste dig de engelske domstoles kompetence.

Tilbage til toppen

Seneste opdatering: April 2020.SALGSBETINGELSER FOR ASUS SHOP

Du bedes gennemgå disse vilkår og betingelser omhyggeligt, inden du bestiller produkter.

https://eshop.asus.com er en webside drevet af Arvato Supply Chain Solutions SE, et selskab, der er stiftet i henhold til tysk ret med primært forretningssted er An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Germany, med hjemstedsadresse Gütersloh, Commercial Register: Amtsgericht Gütersloh HRB 11370. Vi er udnævnt af ASUS Technology PTE LTD som autoriseret distributør af Produkterne. Vores momsnummer er DK13119465. Denne side (samt de dokumenter, der henvises til heri) beskriver de gældende vilkår og betingelser for levering af ASUS produkterne på vores webside https://eshop.asus.com til dig. Du bedes gennemlæse salgsbetingelserne omhyggeligt, inden du bestiller Produkter i ASUS shop. Du skal være opmærksom på, at du ved at bestille vores produkter accepterer at være bundet af disse salgsbetingelser.

Du bør printe en kopi af salgsbetingelserne til senere brug.

Du skal være over 18 år for at bestille Produkter i ASUS shop.

Du bedes acceptere disse salgsbetingelser ved slutningen af betalingssiden. Du bedes have forståelse for, at du ikke kan bestille Produkter i ASUS shop, hvis du ikke kan acceptere disse salgsbetingelser.

Hvis du har spørgsmål vedrørende salgsbetingelserne (herunder tekniske spørgsmål), skal du klikke her: shop_dk@asus.com.

1. Termer anvendt i denne aftale

I denne aftale skal følgende termer tillægges følgende betydning:

 • "Arvato", "vi" eller "os" skal forstås som Arvato Supply Chain Solutions SE, vores medarbejdere, underleverandører og/eller andre selskaber, som arvata har udpeget til at levere service i relation til den af Arvato drevne ASUS shop.
 • "Varer" skal forstås som fysiske produkter såsom (men ikke begrænset til), Computerhardware, Tilbehør, Batterier, Kabler, manualer, der sælges i ASOS shop.
 • "Produkt" er et ASUS produkt bestående af enten en Garantiforlængelse eller Varer, der kan købes i den af Arvato drevne ASUS shop, og
 • "Garantiforlængelse" er ASUS' løfte om at forlænge garantiperioden for visse ASUS produkter i en nærmere defineret periode.

Tilbage til toppen

2. TILGÆNGELIGHED

2.1. ASUS shop er alene beregnet for kunder, der er bosiddende i Danmerk.

2.2. Ved at bestille Produkter i ASUS shop, indestår du for:

2.2.1. At du juridisk er i stand til at indgå bindende aftaler,
2.2.2. At du mindst er 18 år gammel, og
2.2.3. At du er bosiddende i Danmark og bestiller Produkter fra Danmark.

Tilbage til toppen

3. Brug af ASUS shop

3.1. For at kunne benytte services i ASUS shop skal du registrere dig og logge ind på siden ved hjælp af en ASUS konto, der kan oprettes her: Oprettelse.

3.2. Du bedes logge ind i ASUS shop og udforske shoppen. For at bestille et Produkt skal du blot klikke på ikonet indkøbsvogn for at tilføje Produkter til din indkøbskurv. Når du er færdig med at handle, bedes du klikke på ikonet indkøbsvogn i øverste højre hjørne af skærmen. Klik på knappen "Betaling" og følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre din ordre.

Tilbage til toppen

4. Hvordan indgås der en aftale mellem dig og os

4.1. Kontrakten imellem os ("Kontrakten") indgås med Arvato Supply Chain Solutions SE (An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Germany), en uafhængig forhandler af ASUS produkter.

4.2. Når du har afgivet en ordre, modtager du en ordrebekræftelse fra os, der anerkender modtagelsen af din ordre. Dette er dog ikke ensbetydende med, at din ordre er blevet accepteret. Din ordre udgør et tilbud om at købe et Produkt hos os. Alle ordrer skal accepteres af os ved enten at sende (a) en bekræftelse på, at varerne er afsendt (Ordrebekræftelse), (b) download-linket og nøglen eller (c) det fysiske produkt til dig

4.3. Kontrakten vedrører kun de Produkter, vi har bekræftet afsendelsen af i Ordrebekræftelsen. Vi er ikke forpligtet til at levere Produkter, som kan have udgjort en del af din ordre, før afsendelsen af disse Produkter er bekræftet i en særskilt Ordrebekræftelse.

Tilbage til toppen

5. Tilgængelighed og levering af produkter

5.1. Selvom vi forsøger at sikre, at de Produkter, der er vist i ASUS shop, er tilgængelige, kan vi ikke garantere, at alle Produkter er på lager, når du afgiver din ordre. Hvis vi ikke kan ekspedere eller gennemføre din ordre, kontakter vi dig

5.1.1. for at tilbyde dig et eller flere kvalitets- og prismæssigt tilsvarende Produkt(er), som du kan vælge at acceptere eller afvise, eller
5.1.2. for at meddele dig, at vi ikke kan gennemføre ordren.

Hvis du afviser vores tilbud om et alternativt Produkt, eller hvis vi ikke er i stand til at gennemføre ordren, er vi ikke yderligere ansvarlige over for dig, medmindre vi allerede har modtaget betaling for det/de pågældende Produkt(er), hvorefter vi da skal refundere allerede modtagne betalinger fra dig for det/de pågældende Produkt(er).

5.2. Din ordre leveres senest på den leveringsdato, der er angivet i Ordrebekræftelsen eller, såfremt der ikke er angivet nogen leveringsdato, senest 30 dage fra datoen for Ordrebekræftelsen, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder. Hvis det ikke er muligt at levere Produktet inden for den angivne leveringsfrist, skal vi på anmodning refundere den betale købspris.

5.3. Produkter solgt i ASUS shop leveres til dig pr. e-mail (adgangskode til registrering af forlænget garanti) eller med kurer, hvis du har bestilt Varer (f.eks. Tilbehør, Computerhardware).

5.4. Garantiforlængelse er omfattet af specifikke ASUS vilkår og betingelser vedrørende Garantiforlængelser. Du finder disse vilkår ved præsentationen af det pågældende produkt i ASUS shop. Du bedes læse disse vilkår omhyggeligt, inden du køber en Garantiforlængelse. Bemærk, at du kun kan udnytte din forlængede produktgaranti i henhold til en Garantiforlængelse, hvis de gældende vilkår og betingelser er opfyldt.

Tilbage til toppen

6. Forbrugerrettigheder

6.1. Forbrugeraftaleloven ("Reglerne") ") giver forbrugere ret til at annullere ordrer på varer eller tjenesteydelser i en periode på 14 dage fra den dag, hvor levering af varer eller service har fundet sted ("Fortrydelsesperiode"). Hvis du vælger at udnytte denne ret, vil du modtage fuld refusion af den pris, der er betalt for Produkterne i overensstemmelse med vores returpolitik (jf. pkt. 9 nedenfor). Du bedes læse bestemmelserne nedenfor omhyggeligt, da de vil påvirke din ret til at annullere Kontrakten.

6.2. Fortrydelsesperioden på 14 dage begynder:

6.2.1. Hvis du bestiller et Download, dagen, hvor den pågældende Download er tilgængelig til elektronisk overførsel fra dit personlige Kontoområde, eller
6.2.2. Hvis du bestiller en Garantiforlængelse, dagen, hvor du har modtaget koden, 'docket' eller kvitteringen for den forlængede garanti på det produkt, der er registreret til Garantiforlængelse, eller
6.2.3. Hvis du bestiller Varer, den dag, hvor Produktet leveres til den adresse, der er angivet i din ordre.

6.3. For at benytte dig af fortrydelsesretten skal du give os skriftlig besked inden 14 dage enten ved brug af vedlagte standardformular eller pr. mail til shop_dk@asus.com.

6.4. Varer
Hvis du har meddelt os, at du ønsker at annullere Kontrakten i Fortrydelsesperioden, skal du omgående og for egen regning og risiko returnere Varerne sammen med evt. 'dockets' eller kvitteringer. Varer skal returneres til returneringsadressen (som vi meddeler dig, når du har givet os meddelelse om annullering i overensstemmelse med pkt. 6.3 ovenfor). Du er forpligtet til at passe godt på Varerne, mens de er i din besiddelse. Hvis du ikke overholder denne pligt, kan vi fremsætte krav om erstatning. Hvis du tager det købte i brug, er du forpligtet til at betale for den værdiforringelse, som det købte derved får, eller for den del af en tjenesteydelse, der allerede er leveret. Vi anbefaler, at du opbevarer kopier af 'dockets', kvitteringer eller portodokumentation.

6.5. For så vidt angår digitalt indhold: Du mister retten til at fortryde dit køb af digitalt indhold som downloades, når du benytter dig af din adgang til at downloade det digitale indhold.

Tilbage til toppen

7. Risiko og ejendomsret

Du overtager risikoen for Produkterne med virkning fra leveringstidspunktet.

Tilbage til toppen

8. PRIS OG BETALING

8.1. Prisen for Produkterne er de priser, der til enhver tid er angivet i ASUS shop, dog med undtagelse af åbenlyse fejl.

8.2. Priserne er inklusiv moms, men eksklusiv leveringsomkostninger, der vil blive tillagt det samlede beløb, jf. FAQ.

8.3. Priserne kan til enhver tid ændres, men dette vil ikke påvirke ordrer, som vi allerede har sendt dig en Ordrebekræftelse på.

8.4. Der er et stort antal Produkter i ASUS shop, og derfor kan det forekomme – trods vores bestræbelser på at forhindre dette – at der er angivet forkerte priser ved nogle af Produkterne i ASUS shop. Vi kontrollerer normalt priserne som led i vores afsendelsesprocedure, således at vi, hvis den korrekte pris for et Produkt er lavere end den anførte pris, opkræver det lavere beløb, når vi sender Produktet til dig. Hvis den korrekte pris for et Produkt er højere end den pris, der er anført i ASUS shop, vil vi normalt kontakte dig, inden vi afsender produktet, eller afvise din bestilling og informere dig herom.

8.5. Vi er ikke forpligtet til at levere et Produkt til dig til en ukorrekt (lavere) pris, heller ikke selvom vi har sendt en Ordrebekræftelse til dig, hvis det er åbenbart, at den forkerte pris er en fejl og den med rimelighed ville kunne opfattes af dig som værende en fejl.

8.6. Betaling for alle Produkter skal ske inden ordreekspedition. Vi er ikke forpligtet til at levere Produkterne, før vi har modtaget betaling fra dig.

Tilbage til toppen

9. Vores returpolitik

9.1. Når du returnerer et Produkt til os, fordi du har fortrudt købet(jf. pkt. 6 (Forbrugerrettigheder) ovenfor), refunderer vi det betalte beløb til dig så hurtigt som muligt og senest 14 dage efter den dag, hvor du har meddelt os din annullering. Hvis vi endnu ikke har modtaget varen retur fra dig inden denne frist, vil vi i visse tilfælde kunne tilbageholde beløbet indtil vi har modtaget varen retur. Du skal selv betale omkostningerne ved at returnere varen til os.

9.2. Hvis du ønsker at returnere et Produkt til os uanset årsagen hertil (f.eks. fordi du har meddelt os i henhold til pkt. 21 (Ret til Ændring), at du ikke kan acceptere en ændring i disse salgsbetingelser eller i vores politikker, eller fordi du fremsætter krav om et mangelfuldt Produkt), skal du informere os skriftligt herom på shop_dk@asus.com. Du skal for egen regning returnere Varer til os til den returneringsadresse, vi har angivet, og i overensstemmelse med vores eventuelle instruktioner. Vi vil undersøge det returnerede Produkt eller behandle din reklamation og give dig meddelelse om refusion pr. e-mail inden for rimelig tid. Vi udbetaler normalt det refunderede beløb så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest 30 dage efter den dag, vi bekræftede over for dig pr. e-mail, at du var berettiget til refusion for det mangelfulde Produkt. Betalinger for returnerede mangelfulde Produkter refunderes fuldt ud, herunder omkostningerne ved vores forsendelse af Produktet til dig og dine omkostninger ved at returnere Produktet til os.

9.3. Vi refunderer beløb til dig med samme metode, som du oprindeligt anvendte til betalingen.

9.4. Der gøres opmærksom på, at købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på dit køb.

Tilbage til toppen

10. PERSONDATA

Personlige oplysninger givet til Arvato via denne webside vil alene blive anvendt i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik. Ved at benytte ASUS shop og/eller vores Service giver du dit samtykke til behandling af dine persondata og du indestår for, at alle de oplysninger, du giver til os, er korrekte. Du bedes læse denne Privatlivspolitik omhyggeligt.

Tilbage til toppen

11. VORES ANSVAR

11.1. I overensstemmelse med dine lovbestemte rettigheder garanterer vi over for dig, at alle produkter købt i ASUS shop er af tilfredsstillende kvalitet og egnet til de formål, som tilsvarende produkter almindeligvis leveres til.

11.2. Produktspecifikationerne og systemkravene til produkternes funktion er nærmere beskrevet i produktspecifikationen, der findes enten i ASUS shop eller direkte på ASUS websider. Vi er ikke i stand til at fastslå, om din computer opfylder systemkravene, og vi påtager os derfor intet ansvar for din computers funktionalitet efter installationen af et Produkt.

11.3. Vi hæfter kun for tab, der er påregnelige for både dig og os som følge af misligholdelse af disse salgsbetingelser og som skyldes vores egen forsømmelighed. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle forretningsmæssige tab (herunder men ikke begrænset til tab af goodwill, driftstab, tab af kontrakter, forventede besparelser, data eller forspildte udgifter) eller øvrige indirekte tab eller følgeskader, der ikke med rimelighed kunne forudses af både dig og os på tidspunktet for indgåelsen af kontakten eller på det tidspunkt, du begyndte at bruge ASUS shop.

11.4. Denne bestemmelse fraskriver eller begrænser ikke på nogen måde vores ansvar i tilfælde af:

11.4.1. Død eller personskade som følge af forsømmelighed fra vores side,
11.4.2. I henhold til § 2, stk. 3 i den engelske Consumer Protection Act 1987,
11.4.3. Svig eller urigtige oplysninger fremsat i ond tro, eller
11.4.4. Forhold, som det måtte være ulovligt at fraskrive eller forsøge at fraskrive sig ansvaret for.

11.5. Disse salgsbetingelser påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder. Hvis du er i tvivl herom, kan du kontakte lokale myndigheder eller besøge forbrugerombudsmandens webside.

Tilbage til toppen

12. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

De produkter, der tilbydes til salg i Arvato ASUS shop, er ASUS' ejendom.

Tilbage til toppen

13. Skriftlig kommunikation

Gældende lovgivning kræver, at visse informationer og meddelelser til dig skal være skriftlige. Når du benytter ASUS shop, accepterer du, at kommunikation med os hovedsagelig vil være elektronisk. Vi vil kontakte dig pr. e-mail eller give dig information ved at opslå meddelelser i ASUS shop eller i Kontosektionen. I forbindelse med Kontrakten accepterer du elektronisk kommunikation og anerkender, at alle kontrakter, meddelelser, informationer og øvrige meddelelser, vi sender til dig elektronisk, overholder alle lovkrav om skriftlig kommunikation. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

Tilbage til toppen

14. MEDDELELSER

Alle meddelelser fra dig til os skal sendes til Arvato Supply Chain Solutions SE, An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Germany, eller pr. e-mail til shop_dk@asus.com. Vi kan sende dig meddelelser enten til den e-mail eller postadresse, du har oplyst til os ved afgivelsen af din ordre, eller på en af de i pkt. 14 angivne måder (Skriftlig kommunikation) ovenfor. En meddelelse vil blive anset for modtaget og behørigt givet, når den er annonceret i ASUS shop, 24 timer efter afsendelse af en e-mail eller fem dage efter afsendelsen af et brev. Det er tilstrækkeligt dokumentation for afsendelse af en meddelelse (for så vidt angår et brev), at brevet er korrekt adresseret, frankeret og afsendt og (for så vidt angår en e-mail), at e-mailen er sendt til modtagerens angivne e-mail-adresse.

Tilbage til toppen

15. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

15.1. Kontrakten mellem dig og os er bindende for dig og os og for eventuelle erhververe af rettigheder i henhold til Kontrakten og transporthavere.

15.2. Vi kan til enhver tid i Kontraktens løbetid overdrage, behæfte, få opfyldt af underleverandører eller i øvrigt disponere over en Kontrakt eller vores rettigheder eller forpligtelser i henhold hertil.

Tilbage til toppen

16. Begivenheder uden for vores kontrol

16.1. Vi er ikke ansvarlige for manglende overholdelse af eller forsinkelse med hensyn til opfyldelsen af vores forpligtelser i henhold til en Kontrakt, der skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol ("Force Majeure").

16.2. Force Majeure omfatter enhver handling, begivenhed, udeblivelse, udeladelse eller uheld uden for vores rimelige kontrol og i særdeleshed (men ikke begrænset til) følgende:

16.2.1. Strejker, lockout eller andre arbejdsnedlæggelser
16.2.2. Uroligheder, optøjer, angreb, terrorangreb eller trusler om terrorangreb, krig (uanset om denne er erklæret eller ej) eller trusler om eller forberedelser til krig.
16.2.3. Brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, jordskred, epidemier eller andre naturkatastrofer.
16.2.4. Ingen mulighed for brug af jernbaner, skibs-, fly- eller motortransport eller andre former for offentlig eller privat transport.
16.2.5 Ingen mulighed for anvendelse af offentlige eller private telekommunikationsnetværk.
16.2.6. Regeringsvedtagne love, påbud, regler og begrænsninger.

16.3. Vores opfyldelse af en Kontrakt anses for suspenderet i den periode, Force Majeure vedvarer, og vi vil herefter have en tilsvarende forlænget periode til at opfylde Kontrakten. Vi vil gøre alle rimelige bestræbelser på at bringe Force Majeure til ophør eller finde en løsning, hvorefter vores forpligtelser i henhold til Kontrakten kan opfyldes uanset Force Majeure.

Tilbage til toppen

17. AFKALD

17.1. Såfremt vi i Kontraktens løbetid giver afkald på rettigheder i henhold til disse salgsbetingelser eller dine forpligtelser i henhold til en Kontrakt, eller hvis vi undlader at udøve vores rettigheder eller beføjelser i henhold til Kontrakten, giver vi ikke dermed afkald på disse rettigheder og beføjelser og fritager dig ikke for pligten til at overholde disse.

17.2. Vores afkald på at gøre misligholdelse gældende udgør ikke et afkald på at gøre evt. efterfølgende misligholdelse gældende.

17.3. Et eventuelt afkald på vilkår i disse salgsbetingelser træder ikke i kraft, medmindre vi udtrykkeligt skriftligt har meddelt, at der er tale om et afkald og informeret dig skriftligt herom i overensstemmelse med pkt. 15 (Meddelelser) ovenfor.

Tilbage til toppen

18. VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED

Såfremt en kompetent myndighed fastslår, at et vilkår i salgsbetingelserne eller en bestemmelse i en Kontrakt er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, har dette alene virkning for den pågældende bestemmelse, således at de øvrige vilkår, betingelser og bestemmelser forbliver i kraft i det maksimale omfang, der tillades i henhold til gældende lovgivning.

Tilbage til toppen

19. AFTALENS FULDSTÆNDIGHED

19.1. Disse salgsbetingelser og de dokumenter, der udtrykkeligt er henvist til heri, udgør den fuldstændige aftale mellem os vedrørende aftalegenstanden i eventuelt indgåede Kontrakter og erstatter alle tidligere aftaler mellem os, såvel mundtlige som skriftlige.

19.2. Vi anerkender hver især, at vi ved indgåelse af en Kontrakt ikke har henholdt os til nogen oplysninger eller garantier fra den anden parts side, eller som kan udledes af mundtlige eller skriftlige tilkendegivelser mellem os forinden indgåelsen af en sådan Kontrakt, medmindre andet udtrykkeligt er anført i disse salgsbetingelser.

19.3. Ingen af os har beføjelser med hensyn til urigtige udtalelser, som den anden part måtte have afgivet mundtligt eller skriftligt, forinden Kontraktens indgåelse (medmindre den urigtige udtalelse blev fremsat svigagtigt), og den anden parts eneste beføjelse er i relation til misligholdelse af kontrakt som foreskrevet i disse salgsbetingelser.

Tilbage til toppen

20. Vores ret til at ændre disse salgsbetingelser

20.1. Vi har til enhver tid ret til at ændre disse salgsbetingelser.

20.2. er underlagt de politikker og salgsbetingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du bestiller produkter hos os, medmindre disse politikker eller salgsbetingelser skal ændres ifølge gældende lovgivning eller myndigheder (i hvilket tilfælde det vil gælde for dine tidligere afgivne ordrer), eller hvis vi meddeler dig ændringer i disse politikker eller salgsbetingelser, inden vi sender Ordrebekræftelsen til dig (hvor vi da har ret til at antage, at du har accepteret ændringen i salgsbetingelserne, medmindre du meddeler os det modsatte senest syv arbejdsdage fra din modtagelse af Produkterne).

Tilbage til toppen

21. Lovvalg og værneting

Kontrakter om køb af Produkter via ASUS shop https://eshop.asus.com reguleres af engelsk ret. Eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse Aftaler, skal underkastes de engelske og walisiske domstoles ikke-eksklusive værneting.

Tilbage til toppen

22. SPROG

Kontrakten udfærdiges på dansk.

Tilbage til toppen

Seneste opdatering: April 2020.

Hent

Denne side anvender cookies. Ved at fortsætte med at anvende denne webside, erklærer du dig indforstået med vores brug af cookies.