x

Shopping Cart (0)

  Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Subtotaal mandje: € 0,00

Algemene Leveringsvoorwaarden (ALV) – ASUS Shop, in beheer van Arvato

(april 2020 actuele versie)

 1. Definities
 2. Het afsluiten van de overeenkomst/Eigendomsvoorbehoud/Levertermijnen
 3. Ontbindingsrecht/Restitutie van de koopsom/Gevolgen van ontbinding
 4. Persoonsgebonden gegevens
 5. Productinformatie/Beschikbaarheid
 6. Prijs
 7. Betalingsvoorwaarden en betaalwijze
 8. Vergunningen, invoerrechten en export
 9. Beperking van aansprakelijkheid
 10. Slotbepalingen

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn alleen van toepassing op overeenkomsten die in de door Arvato geëxploiteerde ASUS Shop worden afgesloten. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via deze website worden afgesloten. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden mogen niet op zodanige wijze worden geïnterpreteerd, dat zij de rechten van de klant zoals die voortvloeien uit de wet aantasten.

Arvato Supply Chain Solutions SE An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Germany, heeft het recht deze Algemene Leveringsvoorwaarden zonder aankondiging vooraf van tijd tot tijd te wijzigen. Deze wijzigingen zijn niet van toepassing op overeenkomsten die vóór publicatie op deze website van de nieuwe versie van deze Algemene Leveringsvoorwaarden werden afgesloten. Daarom adviseren wij oude gebruikers van deze website om op het moment dat zij een overeenkomst afsluiten een kopie van deze Algemene Leveringsvoorwaarden af te drukken en/of op andere duurzame wijze op te slaan.

1. Definities

"Digitale licentiesleutel" is een unieke technologie van ASUS om producten te activeren. Het kan worden gebruikt voor het vrijgeven en activeren van een individuele kopie van een versleuteld softwareproduct inclusief de licentievoorwaarden;

"Licentie" zijn de licentievoorwaarden voor ASUS-software (ASUS Software License Terms) die noodzakelijk zijn voor het gebruiksrecht van het softwareproduct, dat door deze door Arvato geëxploiteerde ASUS Shop wordt verkregen;

"Persoonsgebonden gegevens" zijn de door u bij uw registratie verstrekte gegevens;

"ALV" zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden;

"wij/ons" staat voor Arvato Supply Chain Solutions SE, de medewerkers daarvan, de onderopdrachtnemers en/of andere ondernemingen die in naam van Arvato voor de door Arvato geëxploiteerde ASUS Shop diensten verlenen;

"Website" is de door Arvato geëxploiteerde ASUS Shop;

"U" staat voor de gebruikers van deze website;

"Fysieke producten" omvatten alle producten (waaronder CD’s en DVD’s) die niet digitaal zijn en die door Arvato worden geleverd;

"Backup-media" zijn kopieën van de door u verworven download files. Zij bevatten uitsluitend de download-inhoud en geen productsleutel.

Terug naar het begin

2. Het sluiten van de overeenkomst/eigendomsvoorbehoud en levertermijnen

2.1. Deze ALV zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via deze website worden afgesloten. Wij zien uw bestelling conform deze ALV graag tegemoet. Dit contract is overeengekomen met Arvato Supply Chain Solutions SE (adres: An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Germany), een onafhankelijke verkoper van ASUS producten.

2.2. De op de website aangeboden producten zijn slechts een uitnodiging voor u om een aanbod te doen (invitatio ad offerendum). Door het plaatsen van een bestelling doet u een aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. Wij zullen u zo snel mogelijk een bevestiging sturen van de inhoud van uw aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. Indien de inhoud van de bevestiging onjuist is, kunt u uw aanbod annuleren of wijzigen. Op het moment dat u de bevestiging accordeert, geldt uw aanbod als onherroepelijk. Het staat ons vrij, een via de website gedaan aanbod al dan niet te accepteren. Wij zijn slechts verplicht de bestelling uit te voeren en hebben daarmee uw aanbod geaccepteerd, indien wij u (a) de bestelde download-informatie voor de digitale licentiesleutel sturen of (b) u het product hebben toegestuurd.

2.3. De levering van de digitale licentiesleutel vindt plaats door middel van verzending van een persoonlijke download-link naar uw persoonlijke accountpagina van de ASUS Shop. Uit veiligheidsoverwegingen is toegang tot de digitale licentiesleutel en het download-product uitsluitend mogelijk via het persoonlijke en beveiligde account.

2.4. De levering van de fysieke producten geschiedt op voorwaarde dat de in de webshop vermelde leveringskosten zijn voldaan.

2.5. Alle leveringen vinden plaats onder de voorwaarde van gebleken juistheid van de in uw bestelling opgegeven betalingsgegevens. Bij digitale producten vinden geen deel-leveringen plaats.

2.6. In geval uw faillissement wordt uitgesproken, u in surséance van betaling verkeert, u een buitengerechtelijke schikking treft met uw schuldeisers of u door het ontstaan van schulden in een vergelijkbare positie verkeert, kunnen wij van verdere leveringen van producten afzien en uw bestelling afwijzen zonder dat dit onze overige rechten aantast.

2.7. De geleverde zaken blijven in onze eigendom totdat het volledige aankoopbedrag is voldaan. U hebt tot dat tijdstip niet het recht, deze op welke wijze dan ook verder te verspreiden.

2.8. Bij de op deze website, in de orderbevestiging of elders opgegeven levertermijnen betreft het een niet-bindende inschatting. Wij doen weliswaar onze uiterste best, de levertijden en afspraken na te komen, maar zijn niet aansprakelijk voor vertraging van leveringen van minder dan drie weken. Indien het product niet binnen de niet-bindende levertermijn kan worden geleverd, zullen wij op verzoek de betaalde koopsom retourneren.

2.9. Hoewel wij ernaar streven, de beschikbaarheid van de op de website getoonde producten te waarborgen, kunnen wij niet garanderen dat op het tijdstip van bestelling alle producten op voorraad zijn. Mochten wij niet in staat zijn uw bestelling in behandeling te nemen of uit te voeren, dan kunnen wij een qua prijs en kwaliteit gelijkwaardige dienst (goederen of dienstverlening) leveren of de dienst zonder verdere aansprakelijkheid afwijzen. In dat geval zullen wij u hiervan onmiddellijk in kennis stellen en alle verrichte betalingen voor het product retourneren.

Terug naar het begin

3. Ontbindingsrecht/Restitutie van de koopsom/Gevolgen van ontbinding

3.1. Als u een natuurlijke persoon bent, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft u het recht om een via deze website gesloten overeenkomst gedurende zeven werkdagen, zonder opgave van redenen door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.

3.2. Maatgevend voor de aanvang van de termijn is de ontvangst van de schriftelijke opdrachtbevestiging. Bij levering van fysieke producten vangt de termijn echter niet eerder aan dan op de dag na de ontvangst van het fysieke product (bij terugkerende leveringen van dezelfde soort zaken niet eerder dan op de dag na ontvangst van de eerste deellevering). Bij levering van diensten, vangt de termijn aan na het sluiten van de overeenkomst. In ieder geval vangt de termijn niet aan voordat is voldaan aan de informatieverplichtingen op grond van artikel 7:46c Burgerlijk Wetboek.

3.3. Voor rechtsgeldige ontbinding is de ontvangst van een schriftelijke ontbindingsverklaring binnen de termijn vereist. Voor de ontbinding van de overeenkomst met betrekking tot digitale producten, is het retourneren van het aan u in het kader van uw bestelling verstrekte backup-medium niet noodzakelijk en evenmin toereikend. U dient zich te realiseren dat uw recht op ontbinding als gevolg van de bijzondere aard van verleende diensten in het kader van de koop van digitale producten vervalt, indien u de digitale licentiesleutel heeft gedownload. Bij ontvangst van uw ontbindingsverklaring zullen wij de digitale licentiesleutel meteen buiten werking stellen. Uw betaling zal door ons op dezelfde wijze als u aan ons heeft betaald, kosteloos en binnen dertig dagen na de ontvangst van de ontbindingsverklaring worden terugbetaald. In het geval van een rechtsgeldige ontbinding, bent u niet meer aan uw bestelling gebonden.

De ontbindingsverklaring moet worden gericht aan: shop_nl@asus.com (Nederland) of shop_beldut@asus.com (Belgien) of via gewone post aan:

Arvato Supply Chain Solutions SE
An der Autobahn 22
D-33333 Gütersloh, Germany

Stukken voor het aanhangig maken van een juridische procedure, dienen te worden gericht aan: Arvato Supply Chain Solutions SE, An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Germany.

Internet: www.arvato.com

Registratie Kamer van Koophandel Gütersloh: Rechtbank Gütersloh, HRB 11370.

Bestuurders: Julia Börs, Boris Scholz, Frank Günter Schirrmeister (Chm.), Andreas Alexander Barth, Dr. Thorsten Winkelmann | Chairman of the board: Frank Günter Schirrmeister

3.4. Gevolgen van ontbinding: In geval van rechtsgeldige ontbinding, zijn zowel wij als u bevrijd van de verbintenissen uit de overeenkomst. Voor zover deze reeds zijn nagekomen, blijft de rechtsgrond voor deze nakoming in stand, maar ontstaat zowel voor u als voor ons een verplichting tot ongedaanmaking van de reeds ontvangen prestaties. Indien de aard van de prestatie uitsluit dat zij ongedaan wordt gemaakt, dan treedt daarvoor een vergoeding in de plaats ter hoogte van de waarde op het tijdstip van de ontvangst. Indien u de bestelling niet of in (deels) beschadigde toestand retourneert, dient u ons in zoverre schadevergoeding te betalen.

3.5. Wij zullen u bij rechtsgeldige ontbinding van de overeenkomst, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van uw bestelling, aan u geen kosten in rekening brengen.

3.6. Het recht op ontbinding vervalt als het gaat om levering van een dienst en wij met die levering zijn begonnen met uw uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming (bijvoorbeeld door het downloaden van een product), voordat de termijn voor ontbinding was verlopen.

3.7. Het recht op ontbinding van de overeenkomst vervalt wanneer het audio-, video-opnamen of computerprogrammatuur betreft en u de verzegeling van het product heeft verbroken.

3.8. Het recht op ontbinding bestaat niet indien de overeenkomst een product betreft dat naar zijn aard niet kan worden teruggezonden.

3.9. Zodra de ontbinding heeft plaatsgevonden, ontvangt u een email met nadere informatie over de ontbindingsrichtlijnen van ASUS. Deze email moet binnen dertig dagen aan ons worden gestuurd. Als u dat niet doet, wordt uw ontbindingsverklaring uit het systeem verwijderd.

Terug naar het begin

4. Persoonsgebonden gegevens

U garandeert dat de persoonsgebonden gegevens die u bij registratie opgeeft in alle opzichten waarheidsgetrouw, juist en actueel zijn. Wij zijn voor geen enkele schade ten gevolge van onjuiste opgave van persoonsgebonden gegevens, in het bijzonder een geldig e-mailadres, aansprakelijk. Wij maken gebruik van alle via de website verstrekte persoonsgebonden gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Privacy Statement) en uw specificaties. Mocht er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking van deze persoonsgebonden gegevens aan de politie of een andere openbare instantie bestaan, dan hebben wij het recht deze persoonlijke gegevens aan deze openbare instantie ter beschikking te stellen.

Terug naar het begin

5. Productinformatie/Beschikbaarheid

5.1. Elk product dat door Arvato in de ASUS Shop wordt aangeboden is intellectueel eigendom van ASUS en valt onder de ASUS-licentievoorwaarden (ASUS software license terms). De noodzakelijke productspecificaties en systeemeisen die voor activering en het gebruik van producten noodzakelijk zijn, worden onder http://asus.com nader omschreven. Wij kunnen niet vaststellen of uw computer aan de systeemeisen voldoet en zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit van uw computersysteem na installatie van een product.

5.2. De gegevens van de bestelling en in het bijzonder de digitale producten zijn gedurende een periode van één jaar op uw persoonlijke accountpagina beschikbaar.

Terug naar het begin

6. Prijs

6.1. Van toepassing zijn de ten tijde van uw bestelling op de website vermelde prijzen, te vermeerderen met de verzendkosten. Deze zijn inclusief BTW alsmede alle andere belastingen, invoerrechten, heffingen en verwerkings- en administratiekosten die eventueel als toeslag op de prijs van toepassing zijn, voor zover deze op het tijdstip van bestelling bekend zijn of bekend zouden moeten zijn, tenzij op de website uitdrukkelijk iets anders staat vermeld. Bijzondere tarieven – met uitzondering van de BTW - die van overheidswege of conform het toepasselijk recht worden geheven, kunnen apart op de factuur worden vermeld, maar dat is niet verplicht.

6.2. De prijzen zijn exclusief de voorkomende verzend- en transportkosten bij transport naar het overeengekomen afleveradres in het levergebied (de verzendkosten staan op de website vermeld).

6.3. Incidenteel is het mogelijk dat een prijsopgave niet correct is ten gevolge van een programmerings- of datatransmissiefout. Deze prijs is dan in principe van toepassing. Wij behouden ons in het geval dat de opgegeven prijs duidelijk onder de gangbare marktwaarde ligt in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen het recht voor, een prijscorrectie toe te passen en een correcte offerte van onze producten en diensten aan u uit te brengen.

Terug naar het begin

7. Betalingsvoorwaarden en betaalwijze

7.1. Betalingen kunnen uitsluitend door middel van een geldige creditcard worden gedaan. Alle betalingen dienen in de op de website aangegeven valuta te worden gedaan en zijn meteen na acceptatie van uw bestelling betaalbaar.

7.2. Wij belasten creditcards op het moment dat uw onherroepelijk aanbod door ons wordt geaccepteerd. Wij behouden ons het recht voor creditcardbetalingen vóór acceptatie van uw bestelling te laten controleren.

7.3. Wij behouden ons het recht voor, voor een te late betaling 5% op jaarbasis boven de op dat moment geldende basisrente van de Europese Centrale Bank in rekening te brengen. Op grond van de voor de overeenkomsten voorziene procedure kan verrekening van vorderingen die u eventueel op ons heeft slechts plaatsvinden, indien u vóór opgave van een bestelling contact met ons hebt opgenomen. Wij accepteren uitsluitend verrekening van onbetwiste vorderingen of vorderingen die zijn gebaseerd op een vonnis van een bevoegde rechtbank dat kracht van gewijsde heeft.

Terug naar het begin

8. Vergunningen, invoerrechten en export

8.1. Indien voor de koop, het vervoer of gebruik een vergunning of licentie van de overheid of een andere instantie is vereist, dient u deze vergunning of licentie op eigen kosten te verwerven en op verzoek aan ons te overleggen. Het nalaten hiervan geeft u niet het recht het product niet of later te betalen. Alle kosten en uitgaven die daardoor ontstaan, zijn voor uw rekening.

8.2. Op de aan u onder deze Algemene Leveringsvoorwaarden verkochte producten kunnen bepaalde wetten en regelingen voor exportcontrole van toepassing zijn, zowel in het levergebied als op andere grondgebieden waar zij door u in ontvangst worden genomen. Het is uw plicht deze wetten te respecteren en niets te ondernemen dat daarmee in strijd kan zijn.

8.3. Op naar de Europese Economische Ruimte (EER) geïmporteerde goederen boven een bepaalde waarde kunnen invoerrechten van toepassing zijn (bijvoorbeeld als deze hoger zijn dan het persoonlijke invoerbelastingvrije bedrag). Bij aankomst van de goederen op de door u bestemde plaats kunnen u invoerrechten, invoerheffingen en belasting worden opgelegd. Al deze extra kosten voor invoerrechten, invoerheffingen en belasting zijn voor uw rekening, aangezien wij daarop geen invloed hebben en wij hiermee niet bekend zijn. Nadere informatie over richtlijnen voor invoerrechten, of -heffingen is te verkrijgen bij het douanekantoor waaronder uw land ressorteert.

Terug naar het begin

9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1. Wij verlenen op geen enkel moment garantie, tenzij het woord "garantie" uitdrukkelijk wordt genoemd. In het geval er een wettelijke garantie van toepassing is, is de keus aan ons om ofwel het gebrek te herstellen ofwel het gebrekkige product te vervangen door een nieuw product.

9.2. Wij aanvaarden ten opzichte van u of een andere betrokken partij geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de uitvoering door ons van deze overeenkomst, behoudens wanneer deze het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds of van derden die in overeenstemming met deze ALV in onze naam handelen en met uitzondering van lichamelijk letsel, overige letselschade of dood. De aansprakelijkheid conform de Wet Productaansprakelijkheid wordt door deze beperking van aansprakelijkheid niet aangetast.

Terug naar het begin

10. Slotbepalingen

10.1. Uw rechten zijn niet overdraagbaar.

10.2. Op overeenkomsten met betrekking tot bestellingen die door u via deze website zijn geplaatst en op alle eventuele aanspraken die daaruit voortvloeien is het Nederlandse recht van toepassing. Toepassing van het verdrag van de Verenigde Naties (CISG) inzake internationale koopovereenkomsten van roerende goederen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Eventuele wettelijke rechten die u volgens het consumentenrecht in het land van uw verblijfplaats heeft, worden door deze rechtskeuze niet aangetast.

10.3. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden door de bevoegde rechtbank in Bielefeld, Duitsland behandeld.

10.4. Indien een deel van deze ALV door een bevoegde rechtbank nietig of onuitvoerbaar wordt bevonden, dan wel wordt vernietigd, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze ALV niet aan.

10.5. Indien een partij verzuimt de andere partij te houden aan diens verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien of dat met vertraging doet, betekent dat niet dat deze partij afziet van de betreffende rechten. Ook de uitoefening van een recht, een bevoegdheid of een rechtsmiddel in overeenstemming met deze ALV, hetzij deels of volledig, belemmert de andere partij niet in de uitoefening daarvan, noch in de uitoefening van andere rechten, bevoegdheden en rechtsmiddelen die in overeenstemming zijn met deze ALV.

10.6 Om twijfelgevallen uit te sluiten: voor het niet of vertraagd voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze ALV kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld wanneer dit het gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze macht liggen. Wij kunnen in het bijzonder niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen die betrekking hebben op de toegankelijkheid van internet of de beschikbaarheid van uw e-mailaccount of andere technische problemen ten gevolge van door u gekozen hardware, software of internetprovider.

Terug naar het begin

Download

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op deze site te blijven gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.