x

Koszyka (0)

  Nie masz produktów w koszyku.

Suma częściowa w koszyku: 0,00 zł

ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY SKLEPU ASUS

Zasady i warunki użytkowania

 1. Informacje o nas
 2. Dostęp do sklepu ASUS
 3. Korzystanie ze sklepu ASUS
 4. Prawo własności intelektualnej
 5. Aktualizacje w sklepie ASUS
 6. Odpowiedzialność
 7. Informacje o Tobie i Twoich wizytach w sklepie ASUS
 8. Wirusy, włamania i inne przestępstwa
 9. Linki ze sklepu ASUS
 10. Zastrzeżenie praw
 11. Zmiany niniejszych warunków korzystania
 12. Jurysdykcja i prawo stosowane

Zasady i warunki sprzedaży

 1. Pojęcia użyte w niniejszej umowie
 2. Dostępność
 3. Korzystanie ze sklepu ASUS
 4. Jak zostaje zawarta umowa
 5. Dostępność i dostawy produktów
 6. Prawa konsumenta
 7. Ryzyko
 8. Ceny i płatności
 9. Polityka zwrotów
 10. Dane osobowe
 11. Odpowiedzialność
 12. Własność intelektualna
 13. Korespondencja pisemna
 14. Zawiadomienia
 15. Przeniesienie praw i obowiązków
 16. Wydarzenia poza naszą kontrolą
 17. Zastrzeżenie praw
 18. Klauzula salwatoryjna
 19. Całość umowy
 20. Prawo do zmiany warunków sprzedaży
 21. Prawo i jurysdykcja
 22. Język


SKLEP ASUS WARUNKI KORZYSTANIA

Niniejsza strona (wraz z dokumentami powołanymi w jej treści) informuje o zasadach i warunkach, na jakich mogą Państwo korzystać z naszej strony https://eshop.asus.com ("sklep ASUS"), software znajdującego się na stronie oraz usługi zamawiania produktów ("Serwis") jako gość lub użytkownik zarejestrowany. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu ASUS i /lub Serwisu prosimy uważnie przeczytać niniejsze warunki korzystania. Korzystając ze sklep ASUS i/lub Serwisu wyrażają Państwo zgodę na niniejsze warunki korzystania oraz, wyrażają Państwo zgodę na ich przestrzeganie. Jeśli nie zgadzają się Państwo na poniższe warunki korzystania, prosimy nie korzystać ze sklepu ASUS i/lub z Serwisu.

1. INFORMACJE O NAS

https://eshop.asus.com jest stroną prowadzoną przez Arvato Supply Chain Solutions SE ("my", "nas", "nasze"). Firma zarejestrowana jest w Niemczech a główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w , An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Germany.

Powrót do góry

2. DOSTĘP DO SKLEPU ASUS

2.1. Dostęp do sklepu ASUS jest dozwolony tymczasowo; zastrzegamy sobie prawo wycofania lub zmiany Serwisu dostarczanego za pośrednictwem sklepu ASUS lub samej strony internetowej bez wcześniejszego wypowiedzenia (patrz poniżej). Nie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu sklep ASUS lub Serwis jest tymczasowo niedostępny w dowolnym czasie lub przez jakikolwiek okres.

2.2. Od czasu do czasu, możemy ograniczyć dostęp do niektórych lub wszystkich części sklepu ASUS i/lub Serwisu.

2.3. W celu zakupu produktów lub korzystania z Serwisu należy zarejestrować się w ASUS. W celu dokonania rejestracji należy postępować zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie https://eshop.asus.com. Jeśli zostało Państwu udostępnione konto w ASUS lub jakikolwiek inny kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, należy traktować je jako poufne i nie należy ujawniać ich osobom trzecim. Zastrzegamy prawo do dezaktywacji każdego hasła lub kodu identyfikacyjnego użytkownika, niezależnie czy zostało ono wybrane przez Państwa czy też przydzielone przez nas, oraz do anulowania rejestracji w każdym czasie, jeśli naszym zdaniem naruszyli Państwo postanowienia niniejszych warunków korzystania.

2.4. Są Państwo odpowiedzialni za dokonanie wszelkich uzgodnień, niezbędnych do uzyskania dostępu do sklepu ASUS lub Serwisu. Są Państwo również odpowiedzialni za zapewnienie, że wszystkie osoby, które korzystają z dostępu do sklepu ASUS poprzez Państwa łącze internetowe są świadomi tych warunków, oraz że się postępują zgodnie z nimi.

Powrót do góry

3. KORZYSTANIE ZE SKLEPU ASUS

3.1. Aby zamówić produkt ze sklepu ASUS prosimy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W przypadku zamówienia jakiegokolwiek produktu Państwa umowa z nami będzie podlegać Zasadom i Warunkom Sprzedaży, które można znaleźć tutaj: https://eshop.asus.com.

3.2. Użytkownik nie może używać sklepu ASUS lub jego zawartości:

3.2.1. do celów komercyjnych;
3.2.2. dla celów odsprzedaży, w tym do systematycznego do pobierania i/lub wtórnego wykorzystania jakiejkolwiek części lub zawartości sklepu ASUS (np. w aukcjach przedmiotów, opisach, cenach);
3.2.3. do pobrania (w celach innych niż buforowanie stron) lub modyfikacji sklepu ASUS, lub jakiejkolwiek jego części; lub
3.2.4. w każdym innym celu, który jest niezgodny z prawem.

Powrót do góry

4. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

4.1. Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do sklepu ASUS wraz z Serwisem oraz do wszelkich materiałów na nim opublikowanych. Dzieła te są chronione na podstawie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, praw do baz danych i innych praw własności intelektualnej oraz traktatami na całym świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

4.2. Użytkownik nie może modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób, nie może używać żadnych ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio lub grafiki oddzielnie od towarzyszącego jej tekstu.

4.3. Jeśli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierze jakikolwiek element sklepu ASUS z naruszeniem niniejszych warunków, prawo do korzystania ze sklepu ASUS natychmiast wygasa i użytkownik jest zobowiązany, według naszego uznania, do zwrotu lub zniszczenia wszelkich wykonanych kopi materiału.

4.4. Korzystanie ze sklepu ASUS nie daje uprawnień do nawiązywania do niego lub używania jakichkolwiek znaków towarowych, wzorów, oznaczeń i/lub logo w nim zawartych.

4.5. Sklep ASUS i wszystkie logo znajdujące się na stronie są nazwami handlowymi i znakami towarowymi będącymi własnością Arvato Supply Chain Solutions SE lub ASUSTeK Computer Incorporated.

Powrót do góry

5. AKTUALIZACJE W SKLEPIE ASUS

Naszym dążeniem jest aktualizowanie sklepu ASUS oraz regularne utrzymywanie Serwisu, dlatego możemy zmieniać zawartość w dowolnym momencie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do sklepu ASUS lub Serwisu lub zamknąć go na czas nieokreślony. Każdy z materiałów w sklepie ASUS może być nieaktualny w danym czasie, a my nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji takiego materiału.

Powrót do góry

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Sklep ASUS jest dostarczany w stanie "jaki jest". Mimo podjęcia wszelkich starań w zakresie przygotowania zawartości sklepu ASUS, nie możemy zagwarantować, że jest ona prawidłowa i wolna od błędów. Nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek błędy, zakłócenia lub jakiekolwiek trudności techniczne mogące wystąpić podczas korzystania ze sklepu ASUS. Za wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 6, wszystkie warunki, gwarancje i zobowiązania wynikające w sposób wyraźny lub dorozumiany z ustawy, zwyczajów lub w inny sposób, dotyczące dostawy, braku dostawy lub opóźnień w dostawie Serwisu są wyłączone w zakresie dozwolonym przez prawo.

6.2. Sklep ASUS nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek z osób za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania lub niewłaściwego korzystania ze sklepu ASUS lub materiałów umieszczonych w sklepie ASUS (w tym utratę przychodów, zysków, umów, przewidywanych zysków, utraconych wydatków, danych lub wartości firmy). Powyższe postanowienia nie mogą być jednak podstawą do wyłączenia lub ograniczenia naszej odpowiedzialności za:

6.2.1. śmierć lub uszkodzenie ciała będące efektem działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa;
6.2.2. wyłudzenia lub oszustwa; lub
6.2.3. wyrządzenia szkody z winy umyślnej oraz we wszystkich innych przypadkach, w których jakikolwiek próby ograniczenia lub wyłączenia naszej odpowiedzialności byłyby sprzeczne z prawem.

Powrót do góry

7. INFORMACJE O TOBIE I TWOICH WIZYTACH W SKLEPIE ASUS

Informacje o użytkownikach są przetwarzane przez nas zgodnie z Polityką Prywatności. Korzystanie ze sklepu ASUS i/lub naszego Serwisu oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz gwarancję ze strony użytkownika, że wszystkie przekazane dane są prawdziwe.

Powrót do góry

8. WIRUSY, WŁAMANIA I INNE PRZESTĘPSTWA

8.1. Nie wolno niewłaściwie korzystać ze sklepu ASUS lub Serwisu przez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych i innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do sklepu ASUS lub Serwisu, serwera na którym umieszczony jest sklep ASUS lub Serwis, lub do jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych, podłączonych do sklepu ASUS. Nie wolno atakować sklepu ASUS lub Serwisu za pośrednictwem ataku typu „denial-of-service” lub „distributed denial-of-service”.

8.2. Naruszając powyższe postanowienie, użytkownik dopuszcza się popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 268a Kodeksu Karnego. Arvato może zgłosić takie naruszenie do odpowiednich organów ścigania oraz współpracować z tymi organami poprzez ujawnienie im tożsamości użytkownika. W każdym wypadku, w przypadku dopuszczenia się takiego działania przez użytkownika prawo do korzystania ze sklepu ASUS oraz Serwisu natychmiast wygasa.

8.3. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozproszony atak typu denial-of-service, wirusy lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika, programy komputerowe, bazy danych lub inne zastrzeżone materiały na skutek korzystania ze sklepu ASUS lub naszego Serwisu lub pobierania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na nim lub na powiązanej z nim stronie internetowej.

Powrót do góry

9. LINKI ZE SKLEPU ASUS

Jeżeli sklep ASUS zawiera linki do innych witryn i zasobów dostarczanych przez strony trzecie, te linki udostępniane są tylko w celach informacyjnych. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów oraz nie ponosimy odpowiedzialności za treść tam zawartą lub za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć na skutek korzystania z nich.

Powrót do góry

10. ZASTRZEŻENIE PRAW

O ile użytkownik naruszy niniejsze warunki korzystania, a my nie podejmiemy żadnych działań, będziemy w dalszym ciągu uprawnieni do korzystania z wszelkich praw i środków nam przysługujących w innych przypadkach naruszeń.

Powrót do góry

11. ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA

Możemy zmieniać niniejsze warunki w każdym czasie, zmieniając je na tej stronie. Użytkownik powinien sprawdzić niniejszą stronę od czasu do czasu w celu zapoznania się z dokonanymi zmianami, które są dla niego wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych warunkach korzystania mogą być zastępowane poprzez postanowienia lub ogłoszenia opublikowane w innym miejscu w sklepie ASUS.

Powrót do góry

12. JURYSDYKCJA I PRAWO STOSOWANE

Niniejsze warunki korzystania podlegają oraz są interpretowane zgodnie z prawem Polski. Arvato i użytkownik wyrażają zgodę na niewyłączną jurysdykcję sądów polskich.

Powrót do góry

Ostatnia aktualizacja: Kwietnia 2020.SKLEP ASUS ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI I WARUNKAMI SPRZEDAŻY PRZED ZAKUPEM PRODUKTÓW

https://eshop.asus.com jest stroną internetową obsługiwaną przez Arvato Supply Chain Solutions SE, spółką utworzoną zgodnie z przepisami prawa niemieckiego, której główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Gütersloh (An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Germany) Rejestr handlowy: Amtsgericht Gütersloh HRB 11370. Jesteśmy wyznaczeni przez firmę ASUS Technology PTE LTD jako autoryzowany dystrybutor produktów. Nasz numer VAT PL 526-330-10-32 lub DE319051807.

Ta strona (wraz z powołanymi na niej dokumentami) informuje o zasadach i warunkach na których możemy dostarczać Państwu produkty firmy ASUS, wskazane na naszej stronie internetowej https://eshop.asus.com. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na produkty ze sklepu ASUS prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i warunkami sprzedaży. Należy być świadomym, że zamawiając dowolny z naszych produktów zgadzają się Państwo na wspomniane warunki sprzedaży.

Należy wydrukować kopię tych warunków sprzedaży w celu odniesienia się do nich w przyszłości.

Aby zamówić produkty ze sklepu ASUS należy mieć skończone 18 lat.

Proszę zaakceptować te warunki sprzedaży na koniec finalizacji transakcji. Proszę pamiętać, że odmowa zaakceptowania warunków sprzedaży uniemożliwia zamówienie jakichkolwiek produktów ze sklepu ASUS.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tych warunków sprzedaży (w tym wszelkie pytania natury technicznej), proszę kliknąć tutaj: shop_pl@asus.com.

Powrót do góry

1. POJĘCIA UŻYTE W NINIEJSZEJ UMOWIE

W niniejszej umowie następujące określenia oznaczają:

 • "Arvato", "my" lub "nas" oznacza Arvato Supply Chain Solutions SE, jego pracowników, podwykonawców i/lub inne przedsiębiorstwa, które są upoważnione przez Arvato do świadczenia usług w odniesieniu do sklepu ASUS prowadzonego przez Arvato;
 • "Towary" oznaczają fizyczne produkty, takie jak (ale nie tylko): sprzęt komputerowy, akcesoria, baterie, kable, instrukcje sprzedawane w sklepie ASUS;
 • "Produkt" oznacza każdy produkt ASUS będący albo Przedłużeniem Gwarancji albo Towarem, który może być zakupiony w sklepie ASUS prowadzonym przez Arvato;
 • "Przedłużenie gwarancji" jest zobowiązaniem po stronie ASUS do przedłużenia okresu gwarancji w odniesieniu do niektórych produktów firmy ASUS na określony czas;
 • "Konsument" – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w sklepie ASUS w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Powrót do góry

2. DOSTĘPNOŚĆ

2.1. Sklep ASUS przeznaczony jest wyłącznie do użytku klientów mających miejsce zamieszkania i/lub siedzibę w Polsce.

2.2. Zamawiając produkty w sklepie ASUS, zapewniają Państwo, że:

2.2.1. posiadają prawną zdolność bycia stroną wiążących kontraktów;
2.2.2. mają co najmniej 18 lat; i
2.2.3. zamieszkują/mają siedzibę w Polsce i zamawiają produkty z terenu Polski.

Powrót do góry

3. KORZYSTANIE ZE SKLEPU ASUS

3.1. Aby skorzystać z usług sklepu ASUS należy się zarejestrować i zalogować do witryny przy użyciu konta ASUS, które może być stworzone tutaj Zarejestruj się: vip.asus.com/login.aspx.

3.2. Należy zalogować się w sklepie ASUS i przejrzeć zawartość sklepu. Aby zamówić dowolny przedmiot wystarczy kliknąć na ikonę koszyka na zakupy, co spowoduje dodanie produktu do Państwa koszyka. Po zakończeniu zakupów prosimy kliknąć na ikonę koszyka w prawym górnym rogu ekranu. Aby dokończyć zamówienie należy kliknąć na ikonkę "Kasa" i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Powrót do góry

4. JAK ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA?

4.1. Umowa zostanie zawarta z Arvato Supply Chain Solutions SE (An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Germany) niezależnym sprzedawcą produktów firmy ASUS.

4.2. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o doręczeniu zamówienia, potwierdzające, że Państwa zamówienie dotarło do sklepu. Proszę zwróć uwagę, że nie oznacza to, że zamówienie zostało przyjęte. Zamówienie stanowi ofertę zakupu Produktu od nas. Wszystkie zamówienia wymagają naszej akceptacji, potwierdzimy ich przyjęcie wysyłając do Państwa albo (a) potwierdzenie, że towary zostały wysłane (Potwierdzenie Zamówienia), albo (b) link do pobrania i klucz albo (c) fizyczny produkt.

4.3. O ile zamówienie zostało złożone przez Konsumenta, Arvato w każdym wypadku akceptacji zamówienia, przed przystąpieniem do jego realizacji, prześle Konsumentowi Potwierdzenie Zamówienia, w którym dodatkowo potwierdzi informacje dotyczące:

4.3.1. pełnej nazwę Arvato, jego siedziby, organu który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru rejestracji;
4.3.2. istotnych właściwości zamówionego Produktu;
4.3.3. cenie, obejmującej wszystkie jej składniki, a szczególności cła i podatki;
4.3.4. zasadach zapłaty ceny;
4.3.5. kosztach oraz terminie i sposobie dostawy;
4.3.6. prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, ze wskazaniem wyjątków;
4.3.7. miejscu i sposobie składania reklamacji.

Umowa będzie dotyczyć tylko tych Produktów, których wysyłkę potwierdziliśmy w Potwierdzeniu Zamówienia. Nie będziemy zobowiązani do dostarczenia jakichkolwiek innych produktów, które mogły być częścią Państwa zamówienia, do momentu aż wysyłka takich produktów zostanie potwierdzona w oddzielnym Potwierdzeniu Zamówienia.

Powrót do góry

5. DOSTĘPNOŚĆ I DOSTAWY PRODUKTÓW

5.1. Chociaż staramy się zapewnić dostępność Produktów prezentowanych w sklepie ASUS, nie możemy zagwarantować, że wszystkie Produkty będą dostępne w momencie złożenia przez Państwa zamówienia. O ile nie będziemy w stanie zrealizować Państwa zamówienia, skontaktujemy się z Państwem:

5.1.1. w celu zaoferowania ekwiwalentnego Produktu (Produktów) pod względem jakości i ceny, którą to ofertę mogą Państwo zaakceptować lub odrzucić; lub
5.1.2. w celu poinformowania, że nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia. Jeśli odrzucą Państwo naszą ofertę alternatywnych Produktów lub jeśli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia nie będziemy mieli żadnych dalszych zobowiązań wobec Państwa, chyba, że otrzymaliśmy już zapłatę za Produkt (Produkty); w takim przypadku zobowiązani jesteśmy do zwrotu kwot otrzymanych za dany Produkt (Produkty).

5.2. Państwa zamówienie zostanie zrealizowane w terminie dostawy określonym w Potwierdzeniu Zamówienia, a jeśli termin dostawy nie jest określony, w ciągu 30 dni od daty Potwierdzenia Zamówienia, chyba że istnieją wyjątkowe okoliczności. Jeżeli nie jest możliwe dostarczenie produktu we wskazanym terminie, na Państwa żądanie będziemy zobowiązani do zwrotu ceny zakupu.

5.3. Produkty sprzedawane w sklepie ASUS będą dostarczane drogą mailową (kod dostępu do zarejestrowania w portalu przedłużonej gwarancji) lub przez kuriera, w przypadku zamawianych Towarów (na przykład akcesoria, sprzęt komputerowy).

5.4. Przedłużenie gwarancji podlega szczególnym warunkom ASUS odnoszącym się do takiego Przedłużenia Gwarancji. Warunki te odnajdą Państwo podczas prezentacji danego produktu w sklepie ASUS. Prosimy o dokładnie zapoznanie się z tymi warunkami przed zakupem Przedłużenia Gwarancji. Należy pamiętać, że przedłużenie gwarancji na produkt zgodnie z Przedłużeniem Gwarancji znajdzie zastosowanie jedynie wówczas, jeżeli wszystkie postanowienia i warunki będą spełnione.

Powrót do góry

6. PRAWA KONSUMENTA

6.1. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zezwala konsumentowi na odstąpienie od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia dostawy towarów lub od dnia zawarcia umowy, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi ("Okres na odstąpienie od umowy"). Jeśli Konsument zdecyduje się na skorzystanie z tego prawa, otrzyma pełny zwrot ceny zapłaconej za Produkty zgodnie z naszą polityką zwrotów (określoną w punkcie 9 poniżej). Proszę uważnie zapoznać się z postanowieniami zawartymi poniżej, ponieważ mogą one mieć wpływ na prawo do odstąpienia od umowy.

6.2. 10-dniowy termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

6.2.1. jeśli zamówienie dotyczy Pobrania pliku w dniu następującym po dniu, w którym pobranie pliku jest dostępne do elektronicznego transferu z osobistego konta Konsumenta; lub
6.2.2. jeśli zamówienie dotyczy Przedłużenia Gwarancji, w dniu następującym po dniu, w którym Konsumentowi został doręczony pisemny dowód, będący zobowiązaniem do przedłużenia gwarancji na produkt; lub
6.2.3. jeśli zamówienie dotyczy Towarów, od dnia, w którym produkt został dostarczony na adres wskazany w zamówieniu.

6.3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

6.3.1. świadczenia usług, rozpoczętego za zgodą konsumenta przed upływem 10 dni od zawarcia umowy;
6.3.2. umów dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
6.3.3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
6.3.4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
6.3.5. świadczeń, które z uwagi na charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

6.4. Dla skutecznego odstąpienia od umowy w konieczne jest wysłanie pisemnego zawiadomienia na adres: shop_pl@asus.com.

6.5. Towary w przypadku wysłania w Okresie na odstąpienie pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od umowy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towarów, wraz ze wszystkimi dokumentami oraz paragonem, na własny koszt i ryzyko. Towary muszą być zwrócone do nas na adres zwrotów (wskazany przez nas po otrzymaniu zawiadomienia o odstąpieniu od umowy zgodnie z pkt 6.3 powyżej), w oryginalnym opakowaniu oraz w tym samym stanie, w którym Państwo je otrzymali. Są Państwo zobowiązani od utrzymania właściwego stanu Towarów w okresie ich posiadania. Jeśli nie dopełnią Państwo tego obowiązku, będziemy mieć prawo do wytoczenia powództwa o odszkodowanie. Zaleca się zachowanie kopi wszelkich dokumentów, rachunków i dowodów wysyłki.

Powrót do góry

7. RYZYKO

Ryzyko związane z rzeczą przechodzi na Państwa w chwili jej dostawy.

Powrót do góry

8. CENY I PŁATNOŚCI

8.1. Ceny wszystkich produktów będą zgodne z cenami podanymi w sklepie ASUS, z wyjątkiem przypadków oczywistych błędów.

8.2. Ceny te zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów dostawy, które będą dodane do należności, jak określono w "najczęściej zadawanych pytaniach": FAQ.

8.3. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie, nie ma to jednak wpływu na zamówienia, w odniesieniu do których wysłane zostało Potwierdzenie Zamówienia.

8.4. Sklep ASUS zawiera znaczną liczbę produktów, dlatego możliwa jest sytuacja, że pomimo naszych najlepszych starań, ceny niektórych Produktów wskazane w sklepie ASUS mogą być nieprawidłowe. Będziemy regularnie sprawdzić ceny w ramach naszych procedur wysyłki; w przypadku gdy rzeczywista cena Produktu będzie niższa od ceny przez nas podanej, przy wysyłce Produktu będziemy naliczać cenę niższą. Jeżeli rzeczywista cena produktu będzie wyższa od ceny podanej w sklepie ASUS, to według naszego uznania, albo skontaktujemy się z Państwem w celu uzyskania instrukcji przed wysłaniem Produktu albo nie przyjmiemy zamówienia i powiadomimy Państwa o tym fakcie.

8.5. Nie mamy obowiązku dostarczenia produktu za nieprawidłową (niższą) cenę, nawet po wysłaniu Potwierdzenie Zamówienia, jeżeli błąd dotyczący ceny jest oczywisty i jednoznaczny i oceniając sprawę rozsądnie, powinien zostać uznany przez klienta jako błąd co do ceny. Powyższe postanowienie nie znajduje zastosowania w umowach z Konsumentem.

8.6. Płatność za wszystkie Produkty musi być dokonana przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Nie jesteśmy zobowiązani do dostawy Produktu do czasu otrzymania płatności. Powyższe postanowienie nie znajduje zastosowania w umowach z Konsumentem.

Powrót do góry

9. POLITYKA ZWROTÓW

9.1. W przypadku zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w trakcie 10-dniowego Okresu na odstąpienie (patrz punkt 6 (prawa konsumentów) powyżej), zobowiązani jesteśmy do dokonania należnego Konsumentowi zwrotu tak szybko jak będzie to możliwe, w każdym jednak przypadku, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat należą się odsetki ustawowe.

9.2. Jeżeli chcą Państwo zwrócić Produkt z innego powodu (np. w przypadku wysłania powiadomienia zgodnie z pkt 20, że nie zgadzają się Państwo na zmianę warunków sprzedaży lub polityki Arvato, albo ze względu na wadliwość Produktu), zobowiązani są Państwo do poinformowania o tym Arvato poprzez wysłanie pisemnego zawiadomienia na adres: shop_pl@asus.com do. W takim wypadku powinni Państwo zwrócić Towary do Arvato, na własny koszt, na wskazany przez nas adres zwrotny oraz postępując zgodnie z naszymi instrukcjami. Po dokonaniu sprawdzenia towaru lub po sprawdzeniu zasadności Państwa reklamacji poinformujemy Państwa o zasadności zwrotu drogą mailową w rozsądnym terminie; w umowach z konsumentem informacja w tej sprawie będzie przekazana w terminie nie przekraczającym 14 dni. Zwrot należnej Państwu kwoty będzie dokonywany tak szybko jak to będzie możliwe, a w każdym jednak przypadku, nie dłużej niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym potwierdziliśmy Państwu drogą mailową, że są Państwo uprawnieni do zwrotu należności za Produkt. Płatności zwracane Państwu z tytułu wadliwości produktu będą zwracane w całości, wraz z kosztami wysyłki Produktu do Państwa oraz kosztami poniesionymi przez Państwa w związku ze zwrotem rzeczy.

9.3. Co do zasady zwrot jakichkolwiek należności pieniężnych otrzymanych od Państwa będzie odbywał się za pośrednictwem tej samej metody, która została użyta przez Państwa do dokonania płatności za dokonany zakup.

Powrót do góry

10. DANE OSOBOWE

Dane osobowe udostępnione za pośrednictwem tej strony Arvato będzie wykorzystywała jedynie zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Poprzez korzystanie zesklepu ASUS i/lub Serwisu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i zapewniają, że wszystkie podane dane są prawdziwe. Proszę uważnie zapoznać się z Polityką prywatności.

Powrót do góry

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. Zapewniamy Państwa, że wszystkie produkty zakupione w sklepie ASUS są zadowalającej jakości i nadają się do wszystkich celów, dla których zwykle przewidziane są produkty tego rodzaju.

11.2. Specyfikacje i wymagania systemowe niezbędne do korzystania z Produktów są szczegółowo opisane w specyfikacji produktu, który znajduje się na stronie sklepu ASUS lub bezpośrednio na stronach internetowych ASUS. Nie możemy sprawdzić, czy komputer spełnia wymagania systemowe i dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za funkcjonalność systemu komputerowego po zainstalowaniu Produktu.

11.3. Nie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania, chyba ze powyższe szkody zostały wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa przez nas lub przez osoby działające na nasz rachunek przy wykonaniu niniejszego zobowiązania, za wyjątkiem przypadków wyrządzenia szkody na osobie lub śmierci strony albo osoby trzeciej. Powyższe nie narusza odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Powrót do góry

12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Produkty oferowane w sklepie ASUS Arvato są własnością intelektualną firmy ASUS.

Powrót do góry

13. KORESPODNENCJA PISEMNA

Korzystając ze sklepu ASUS wyrażają Państwo zgodę, że komunikacja z Arvato przebiegać będzie głównie elektroniczne. Będziemy się z Państwem kontaktować drogą mailową albo poprzez zamieszanie informacji w sklepie ASUS lub w obszarze Państwa konta. Dla celów umowy, zgadzają się Państwo na takie środki komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy wymagają, aby określone informacje zastały przekazane Państwu na piśmie, wystarczające dla zachowania tego wymogu będzie przesłanie pisemnej informacji na adres mailowy podany przez Państwa w zamówieniu.

Powrót do góry

14. ZAWIADOMIENIA

Wszystkie zawiadomienia należy kierować do Arvato Supply Chain Solutions SE, An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Germany lub przez e-mail na adres: shop_pl@asus.com. Zawiadomienia z naszej strony będą wysyłane na adres mailowy lub pocztowy przekazany nam podczas składania zamówienia, lub w inny sposób określony w pkt 14 (Korespondencja) powyżej. Zawiadomienie będzie uznane za prawidłowo doręczone natychmiast w przypadku zamieszczenia w sklepie ASUS, po 24 godzinach w przypadku wysłania mailem, lub po 5 dniach w przypadku wysłania zawiadomienia pocztą. Dla celu wykazania faktu przesłania jakiekolwiek zawiadomienia wysterczające będzie wykazanie, że list został prawidłowo zaadresowany i nadany w placówce pocztowej a (w przypadku maila), że mail taki został wysłany na konkretny adres mailowy adresata.

Powrót do góry

15. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

15.1. Umowa zawarta pomiędzy Państwem a Arvato jest wiążąca zarówno dla Państwa jak i dla następców prawnych każdej ze stron.

15.2. Arvato może przenieść część lub całość praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy w dowolnym czasie w trakcie trwania umowy.

Powrót do góry

16. WYDARZENIA POZA NASZĄ KONTROLĄ

16.1. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z umowy, które są spowodowane przez wydarzenia poza naszą kontrolą ("Zdarzenia Siły Wyższej").

16.2. "Zdarzenie Siły Wyższej" obejmuje wszelkie zdarzenia, zaniechania lub wypadki poza naszą kontrolą i obejmują w szczególności(ale nie wyłącznie) następujące:

16.2.1. strajki lub inne akcje protestacyjne;
16.2.2. rozruchy, zamieszki, inwazje, ataki terrorystyczne lub zagrożenia atakiem terrorystycznym, wojny (wypowiedziane lub nie) lub zagrożenia lub przygotowania do wojny;
16.2.3. pożary, eksplozje, huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, osunięcia ziemi, epidemie lub inne klęski żywiołowe;
16.2.4. niemożność korzystania z kolei, żeglugi, statków powietrznych, transportu mechanicznego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego;
16.2.5. niemożność korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych;
16.2.6. ustawy, rozporządzenia, akty prawne, regulacje i ograniczenia jakiegokolwiek rządu.

16.3. Nasze działania na podstawie jakiejkolwiek umowy uznaje się za zawieszone na okres, w którym trwa "Zdarzenie Siła Wyższej", a termin do wykonania naszego zobowiązania przedłuża się o czas trwania Zdarzenia Siły Wyższej. Dołożymy rozsądnych starań, aby zakończyć Zdarzenie Siły Wyższej lub aby znaleźć rozwiązanie, w wyniku których nasze obowiązki wynikające z umowy mogą być wykonywane pomimo Zdarzenia Siły Wyższej.

Powrót do góry

17. ZASTRZEŻENIE PRAW

17.1. Jeżeli kiedykolwiek w trakcie obowiązywania Umowy, nie będziemy domagali się wykonania Państwa zobowiązań w sposób dokładnie odpowiadający warunkom umowy lub niniejszym warunkom, albo nie będziemy wykonywać jakichkolwiek praw lub roszczeń, do których jesteśmy uprawnieni na podstawie umowy, powyższe nie oznacza zrzeczenia się takich praw lub roszczeń i nie uwalnia Państwa od przestrzegania takich zobowiązań.

17.2. Rezygnacja z jakichkolwiek opłat nie oznacza rezygnacji z jakiejkolwiek innej opłaty.

17.3. Domniemywa, że z naszej strony nie nastąpiła rezygnacja z jakiegokolwiek warunku określonego w niniejszych warunkach sprzedaży, chyba że taka rezygnacja została stwierdzona w sposób wyraźny i zakomunikowana Państwu na piśmie zgodnie z klauzulą 15 powyżej (Zawiadomienia) powyżej.

Powrót do góry

18. KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeśli którykolwiek z niniejszych warunków sprzedaży lub postanowień umowy okaże się nieważne lub niewykonalne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

Powrót do góry

19. CAŁOŚĆ UMOWY

Niniejsze warunki sprzedaży i inne dokumenty wyraźnie w nich wskazane stanowią całość umowy pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu jakiejkolwiek umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia lub między nami, niezależnie czy zawarte w formie pisemnej czy ustnej.

Powrót do góry

20. PRAWO DO ZMIANY WARUNKÓW SPRZEDAŻY

20.1. Mamy prawo do korygowania oraz zmiany niniejszych warunków sprzedaży o czasu do czasu.

20.2. Wiążące dla Państwa są te polityki oraz warunki sprzedaży, które pozostają w mocy w chwili składania zamówienia, chyba że zmiana takich polityk lub warunków sprzedaży jest wymagana na podstawie obowiązującego prawa lub zarządzenia władzy publicznej (w takim przypadku taka zmiana będzie też dotyczyć zamówień złożonych wcześniej), albo gdy zawiadomimy Państwa o zmianie naszych polityk lub niniejszych warunków sprzedaży zanim wyślemy do Państwa Potwierdzenia Zamówienia (w takim wypadku mamy prawo zakładać, że zaakceptowali Państwo zmianę warunków sprzedaży, chyba że zawiadomią nas Państwo o braku takiej akceptacji w terminie 10 dni od otrzymania przez Państwa zamówionego Produktu).

Powrót do góry

21. PRAWO I JURYSDYKCJA

Umowy na zakup Produktów wprowadzanych przez ASUS sklep https://eshop.asus.com podlegać będzie prawu polskiemu. Wszelkie spory powstające z lub odnoszące się do takich umów podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

Powrót do góry

22. JĘZYK

Językiem umowy jest język polski.

Powrót do góry

Ostatnia aktualizacja: Kwietnia 2020.

Pobierz

Strona korzysta z plików cookie. Kontynuując przeglądanie strony, zgadzasz się na korzystanie przez nas z plików cookie.