x

Kundvagn (0)

  Du har inga artiklar i kundvagnen.

Totalt: 0,00 SEK

ASUS WEBBSHOP VILLKOR

Användarvillkor

 1. Information om oss
 2. Tillgång till ASUS-webbshop
 3. Användning av ASUS-webbshop
 4. Immateriella rättigheter
 5. Återkommande ändringar i ASUS-webbshop
 6. Våra skyldigheter
 7. Information om dig och ditt besök i ASUS-webbshop
 8. Virus, hackning och andra brott
 9. Länkar från ASUS-webbshop
 10. Avstående från rättigheter
 11. Ändringar av dessa villkor
 12. Tillämplig lag och jurisdiktion

Försäljningsvillkor

 1. Definitioner i avtalet
 2. Tillgänglighet
 3. Användning av ASUS-webbshop
 4. Utformning av avtalet mellan dig och oss
 5. Tillgänglighet och produktleverans
 6. Konsumenträttigheter
 7. Risk och äganderätt
 8. Pris och betalning
 9. Vår återbetalningspolicy
 10. Personuppgifter
 11. Våra skyldigheter
 12. Immateriella rättigheter
 13. Skriftlig kommunikation
 14. Meddelanden
 15. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter
 16. Händelser utanför vår kontroll
 17. Avstående från rättigheter
 18. Bestämmelses ogiltighet
 19. Fullständigt avtal
 20. Vår rätt att ändra dessa försäljningsvillkor
 21. Tillämplig lag och jurisdiktion
 22. Språk


ASUS-WEBBSHOPS ANVÄNDARVILLKOR

Den här sidan (samt de dokument som hänvisas till häri) utgör användarvillkoren för användning, som gäst eller registrerad användare, av vår webbsida https://eshop.asus.com ("ASUS-webbshop"), nedladdning av våra mjukvaror samt vår produktbeställningstjänst ("Tjänsten"). Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du börjar använda ASUS-webbshop och/eller Tjänsten. Genom användningen av ASUS-webbshop och/eller Tjänsten accepterar du dessa villkor samt samtycker till att följa dem. Skulle du inte samtycka till dessa villkor, vänligen använd inte ASUS-webbshop och/eller Tjänsten.

1. INFORMATION OM OSS

https://eshop.asus.com är en webbsida som drivs av Arvato Supply Chain Solutions SE ("vi", "oss", "vår"). Vi är registrerade i Germany och vårt huvudsakliga verksamhetsställe är An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Germany.

Tillbaka till toppen

2. TILLGÅNG TILL ASUS-WEBBSHOP

2.1. Tillgång till ASUS-webbshop tillåts på tillfällig basis och vi förbehåller oss rätten att återkalla eller ändra Tjänsten som vi tillhandahåller genom ASUS-webbshop eller webbsidan utan meddelande om uppsägning (se nedan). Vi är inte ersättningsskyldiga gentemot dig om ASUSwebbshop vid något tillfälle och under någon tid skulle vara tillfälligt ur bruk.

2.2. Vi kan när som helst komma att begränsa tillgången till vissa delar eller alla delar av ASUSwebbshop och/eller Tjänsten.

2.3. För att kunna köpa produkter eller använda Tjänsten behöver du registrera dig hos ASUS. Följ länken för registrering. Om du har fått ett ASUS-konto eller en identifieringskod, lösenord eller annan information som del av vår säkerhetsprocess ska sådan information anses som konfidentiell och får inte utlämnas till tredje man. Vi har rätt att när som helst avaktivera användares identifieringskod eller lösenord, vare sig det har valts av användaren eller av oss, eller upphäva registreringen om vi tycker att användaren inte har följt dessa villkor.

2.4. Du är ansvarig för att se till att du få tillgång till ASUS-webbshop och/eller vår Tjänst. Du är även ansvarig för att se till att samtliga personer som har tillgång till ASUS-webbshop genom din internetuppkoppling känner till och iakttar dessa villkor.

Tillbaka till toppen

3. ANVÄNDNING AV ASUS-WEBBSHOP

3.1. För att beställa produkter från ASUS-webbshop följ instruktionerna på skärmen. Beställning av produkter regleras av våra Försäljningsvillkor som du hittar på följande länk https://eshop.asus.com.

3.2. Du får inte använda ASUS-webbshop eller dess innehåll:

3.2.1. i kommersiellt syfte;
3.2.2. i återförsäljningssyfte inkluderat att göra systematiska utdrag från och/eller återanvända någon del eller hela innehållet i ASUS-webbshop (t.ex. artikellistor, beskrivningar, pris);
3.2.3. till nedladdning (annat än sidolagring) eller ändring av ASUS-webbshop eller del därav; eller
3.2.4. i olagligt syfte.

Tillbaka till toppen

4. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

4.1. Vi är innehavare eller licenstagare till samtliga immateriella rättigheter i ASUS-webbshop inklusive Tjänsten samt det innehåll som publicerats däri. Detta innehåll är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, skydd för databaser och andra tillämpliga immaterialrättsliga bestämmelser världen över. Ensamrätt gäller för samtliga rättigheter.

4.2. Du får inte på något sätt ändra pappers- eller digitala kopior av något innehåll som du har skrivit ut eller laddat ned och du får inte använda några bilder eller fotografier, video- eller ljudklipp eller någon grafik separat utan den tillhörande texten.

4.3. Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av innehållet i ASUS-webbshop i strid mot dessa villkor upphör din rätt att använda ASUS-webbshop med omedelbar verkan och du får välja mellan att återlämna eller förstöra samtliga kopior som gjort av innehållet.

4.4. Användandet av ASUS-webbshop ger inte rätt att skapa länkar till den eller att använda de varumärken, mönster, utformningar och/eller logotyper som där förekommer.

4.5. ASUS-webbshop och samtliga logotyper på sidan är firmanamn och kännetecken som är Arvato Supply Chain Solutions SEs eller ASUSTeK Computer Incorporateds egendom.

Tillbaka till toppen

5. REGELBUNDNA ÄNDRINGAR I ASUS-WEBBSHOP

Vår avsikt är att regelbundet uppdatera ASUS-webbshop och upprätthålla Tjänsten och vi kan när som helst ändra innehållet. Om så erfordras, kan vi neka tillgång till ASUS-webbshop eller Tjänsten tillfälligt eller permanent. Innehållet i ASUS-webbshop kan närsomhelst bli föråldrat och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.

Tillbaka till toppen

6. VÅR SKYLDIGHET

6.1. ASUS-webbshop tillhandahålls i "befintligt skick". Trots att vi har iakttagit aktsamhet när vi har upprättat innehållet i ASUS-webbshop kan vi inte garantera att det är korrekt eller felfritt. Vi är inte ansvariga för några fel eller försummelser eller för några tekniska svårigheter som du erfar i ASUS-webbshop. Förutom det som anges i villkor 6 är samtliga villkor, garantier och utfästelser, uttryckligen eller underförstått enligt förordning, rättspraxis eller annan lag, med anledning av leverans, utebliven leverans eller försening i leveransen av Tjänsten, undantagna i den utsträckning som lagen tillåter.

6.2. Vi är inte ansvariga gentemot någon person för förlust eller skada som kan uppstå vid användning eller missbruk av ASUS-webbshop eller något av innehållet i ASUS-webbshop (inklusive förlust av intäkt, vinst, avtal, förväntade sparmedel, förspillda utgifter, information eller goodwill). Inget i dessa användarvillkor ska utesluta eller begränsa vårt ansvar för:

6.2.1. död eller personlig skada som härrör från oaktsamhet;
6.2.2. bedrägeri eller svek; eller
6.2.3. något fall där det skulle vara olagligt för oss att undgå, eller försöka undgå, vårt ansvar.

Tillbaka till toppen

7. INFORMATION OM DIG OCH DITT BESÖK I ASUS-WEBBSHOP

Vi behandlar information om dig i enlighet med vår integritetspolicy. Genom att du använder ASUS-webbshop och/eller Tjänsten samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter samt att du garanterar att de uppgifter som du lämnar är korrekta.

Tillbaka till toppen

8. VIRUS, HACKING OCH ANDRA BROTT

8.1. Du får ej missbruka ASUS-webbshop eller Tjänsten genom att medvetet sprida virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller andra material som är uppsåtliga eller tekniskt skadliga. Du får ej försöka äga obehörigt tillträde till ASUS-webbshop eller Tjänsten, servern där ASUS-webbshop eller Tjänsten finns eller någon annan server, dator eller databas i anslutning till ASUS-webbshop. Du får ej attackera ASUS-webbshop eller Tjänsten genom en överbelastningsattack eller en samordnad överbelastningsattack.

8.2. Det kan vara straffbart att göra olaga dataintrång. Vi rapporterar samtliga sådana brott till den tillämplig tillsynsmyndighet och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att överlämna dina identitetshandlingar till dem. Vid ett sådant brott upphör din rätt att använda ASUS-webbshop och Tjänsten med omedelbar verkan.

8.3. Vi är inte ansvariga för förlust eller skada som orsakats av en samordnad överbelastningsattack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan smitta din datorutrustning, dataprogram, data eller annat av dig ägt material till följd av din användning av ASUS-webbshop och vår Tjänst eller genom din nedladdning av innehåll från webbshopen, eller någon därtill länkad webbsida.

Tillbaka till toppen

9. LÄNKAR FRÅN ASUS-WEBBSHOP

I de fall ASUS-webbshop innehåller länkar till andra sidor eller hjälpmedel som tillhör tredje man är dessa länkar endast i informationssyfte. Vi har ingen kontroll över innehållet på de sidor eller hjälpmedel och åtar oss inte något ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan orsakas genom dess användning.

Tillbaka till toppen

10. AVSTÅENDE FRÅN RÄTTIGHETER

Om du handlar i strid med dessa användarvillkor och vi inte vidtar åtgärder har vi fortfarande rätt att nyttja våra rättigheter och vidta åtgärder i andra situationer där du har brutit mot villkoren.

Tillbaka till toppen

11. ÄNDRINGAR I DESSA ANVÄNDARVILLKOR

Vi kan när som helst ändra dessa användarvillkor genom ändringar på den här sidan. Du förväntas att läsa denna sida med jämna mellanrum så att du upptäcker de ändringar som vi gör, eftersom du är bunden av dem. Några av bestämmelserna i dessa villkor kan dessutom ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publicerats på annat håll i ASUS-webbshop.

Tillbaka till toppen

12. JURISDIKTION OCH TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor och svenska domstolar ska ha exklusiv behörighet.

Tillbaka till toppen

Senaste uppdatering: April 2020.ASUS-WEBBSHOPS FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

VÄNLIGEN LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU GENOMFÖR ETT KÖP

https://eshop.asus.com är en webbsida som drivs av Arvato Supply Chain Solutions SE, ett bolag registrerat under tysk lag med sitt huvudsakliga verksamhetsställe på An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Germany, samt huvudkontor i Gütersloh, Commercial Register: Amtsgericht Gütersloh HRB 11370. Vi har utsetts av ASUS Technology PTE LTD som auktoriserad återförsäljare av Produkterna. Vårt momsnummer är SE502083820601 Denna sida (samt de dokument som hänvisas till häri) utgör villkoren för de av oss marknadsförda ASUS-produkter som listas på vår webbsida https://eshop.asus.com. Läs dessa villkor noggrant innan du beställer något. Genom att beställa våra Produkter accepterar du att bli bunden av dessa villkor.

Skriv ut en kopia av dessa villkor för framtida bruk.

Du måste vara över 18 år för att få beställa Produkter från ASUS-webbshop.

Godkänn dessa villkor längst ned på sista sidan. Observera att om du inte godkänner dessa villkor kan du inte beställa Produkter från ASUS-webbshop.

För frågor angående dessa försäljningsvillkor (inklusive tekniska frågor) klicka här: shop_se@asus.com.

1. DEFINITIONER I AVTALET

Följande definitioner ska gälla i detta avtal:

 • "Arvato", "vi" eller "oss" avser Arvato Supply Chain Solutions SE, dess anställda, underleverantörer och/eller andra bolag som har utsetts av Arvato att tillhandahålla tjänster i samband med den av Arvato drivna ASUS-webbshop;
 • "Varor" avser fysiska varor såsom (men ej begränsat till) datorutrustning, tillbehör, batterier, kablar, manualer som säljs i ASUS-webbshop;
 • "Produkter" avser ASUS-produkter bestående av Garantiförlängning eller Varor som kan köpas i den av Arvato drivna ASUS-webbshop; samt
 • "Garantiförlängning" avser ASUS’s löfte att förlänga garantiperioden med viss tid avseende vissa ASUS-produkter.

Tillbaka till toppen

2. TILLGÄNGLIGHET

2.1. ASUS-webbshop är endast avsedd för kunder som bor i Sverige.

2.2. Genom att beställa Produkter från ASUS-webbshop, garanterar du att:

2.2.1. Du har rättslig handlingsförmåga att ingå bindande avtal;
2.2.2. Du är minst 18 år; samt
2.2.3. Du är bosatt i Sverige och du utför beställningen av Produkterna från Sverige.

Tillbaka till toppen

3. ANVÄNDNING AV ASUS-WEBBSHOP

3.1. För att kunna använda ASUS-webbshops tjänster måste du registrera dig och logga in på sidan med hjälp av ett ASUS-konto. Du kan skapa ett konto här: Registrera mig.

3.2. Vänligen logga in och sök runt i ASUS-webbshop. När du beställer en vara klickar du på kundvagnsikonen för lägga till Produkten i din kundvagn. När du har handlat klart klickar du på kundvagnsikonen högst upp till höger på skärmen. Efter det klickar du på "till kassan" och följer instruktionerna på skärmen för att avsluta beställningen.

Tillbaka till toppen

4. UTFORMNINGEN AV AVTALET MELLAN DIG OCH OSS

4.1. Avtalet mellan oss (the "Avtalet") ingås med Arvato Supply Chain Solutions SE (An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Germany), en oberoende återförsäljare av ASUS-produkter.

4.2. När beställningen är gjord kommer du att få en beställningsbekräftelse från oss som bekräftar att vi har mottagit din beställning. Observera att detta inte betyder att din beställning har godkänts. Din beställning utgör ett erbjudande att köpa en Produkt från oss. Samtliga beställningar ska godkännas av oss och vi bekräftar godkännandet genom att skicka dig (a) en bekräftelse på att varorna har skickats (Orderbekräftelse), (b) länken eller nyckeln till nedladdning eller (c) den fysiska produkten.

4.3. Avtalet avser endast de Produkter som vi har godkänt i Orderbekräftelsen. Vi är inte skyldiga att leverera andra Produkter från samma beställning förrän dessa Produkter har bekräftats i en separat Orderbekräftelse.

Tillbaka till toppen

5. TILLGÄNGLIGHET OCH PRODUKTLEVERANS

5.1. Även om vi försöker se till att Produkterna i ASUS-webbshop finns tillgängliga, kan vi inte garantera att alla Produkter finns i lager vid tidpunkten för din beställning. Om vi inte kan utföra och verkställa din beställning kontaktar vi dig:

5.1.1. för att erbjuda dig en Produkt som motsvarar den beställda Produkten vad beträffar kvalitet och pris och du ges möjligheten att acceptera eller inte; eller
5.1.2. för att meddela dig att vi inte kan verkställa beställningen.

Om du inte accepterar vårt erbjudande om ersättningsprodukt eller om vi inte kan verkställa beställningen har vi inget vidare ansvar gentemot dig såvida vi inte redan har mottagit betalning för Produkten, i vilket fall vi återbetalar det betalda beloppet för Produkten.

5.2. Din beställning verkställs senast det leveransdatum som står angivet i Orderbekräftelsen eller, för det fall inget leveransdatum har specificerats, inom 30 dagar efter datumet på Orderbekräftelsen, förutom i undantagsfall. Om det inte är möjligt att leverera Produkten inom den angivna leveranstiden återbetalar vi på din begäran den erlagda köpeskillingen.

5.3. Produkterna som säljs i ASUS-webbshop levereras till dig via e-post (säkerhetskod till portal registrering för förlängd garanti) eller via bud om du har beställt Varor (till exempel tillbehör, Datorutrustning).

5.4. Garantiförlängningar är villkorade av särskilda ASUS-villkor avseende sådan Garantiförlängning. Dessa villkor återfinns i beskrivningen av den aktuella produkten i ASUS-webbshop. Läs dessa villkor noggrant innan du köper en Garantiförlängning. Observera att du endast kan förlita dig på en förlängd garanti enligt Garantiförlängningen om de gällande villkoren har uppfyllts.

Tillbaka till toppen

6. KONSUMENTRÄTTIGHETER

6.1. Den svenska konsumentskyddslagen avseende distans- och hemförsäljning (Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) ( "Bestämmelserna") ger konsumenter rätt att avbeställa varor eller tjänster under en period om fjorton bankdagar efter dagen för leverans av varorna eller tillhandahållande av tjänsten påbörjas ("Ångerperiod"). Om du väljer att utöva denna rättighet erhåller du full återbetalning av den betalda summan för Produkterna i enlighet med vår återbetalningspolicy (såsom anges i punkt 9 nedan). Läs bestämmelserna nedan noggrant eftersom de påverkar din rätt att häva Avtalet.

6.2. Den fjorton dagar långa Ångerperioden startar:

6.2.1. om du beställer en Nedladdning eller en Garantiförlängning dagen efter den dag då Nedladdningen blir tillgänglig för dig elektroniskt på ditt konto; eller
6.2.2. om du beställer en Garantiförlängning dagen efter den dag då du har fått en kod, licens eller ett presentkort som motsvarar förlängd garanti på den produkt som Garantiförlängningen avser; eller
6.2.3. om du beställer Varor dagen då Produkten levereras till den angivna adressen i din beställning.

6.3. För att säga upp ett Avtal under Ångerperioden ska du informera oss skriftligen till shop_se@asus.com. Du kan även använda en standardblankett som finns på Konsumentverkets hemsida (http://www.konsumentverket.se).

6.4. Varor
Om du har sagt upp Avtalet under Ångerperioden ska du omedelbart returnera Varorna samt samtliga licenser eller kvitton till oss på egen bekostnad. Varorna ska returneras till oss på returadressen (som du får efter att du har skickat uppsägningen i enlighet med punkt 6.3 ovan) oöppnade, i originalförpackning samt i samma skick som när du mottog dem. Du har en juridisk skyldighet att vara försiktig med Varorna då du har dem i din ägo. Om du underlåter att uppfylla denna förpliktelse har vi rätt att kräva ersättning från dig. Vi rekommenderar att du behåller kopior av licenser, kvitton och bevis för portokostnader.

Tillbaka till toppen

7. RISK OCH ÄGANDERÄTT

Du bär risken för Varorna från och med den tidpunkt då Varorna levereras till dig.

Tillbaka till toppen

8. PRIS OCH BETALNING

8.1. Samtliga Produktpriser anges från tid till annan i ASUS-webbshop, förutom vid uppenbara fel.

8.2. Priserna är inklusive moms men exklusive leveranskostnader, vilka tillkommer slutsumman, i enlighet med våra FAQ.

8.3. Priserna kan när som helst ändras, men det påverkar inte beställningar för vilka vi redan har skickat en Orderbekräftelse.

8.4. ASUS-webbshop innehåller ett stort antal Produkter och det föreligger alltid en risk, trots våra ansträngningar, att några av Produkterna i ASUS-webbshop har felaktigt angivna priser. I regel kontrollerar vi priserna i samband med leveransen och i de fall priset på en Produkt är lägre än det angivna priset debiterar vi det lägre beloppet vid leveransen av Produkten. För det fall priset på en Produkt är högre än det angivna priset i ASUS-webbshop ankommer det på oss att antingen kontakta dig för instruktioner innan leverans av Produkten sker eller avvisa din beställning samt meddela dig därom.

8.5. Vi har ingen skyldighet att tillhandahålla Produkten till det felaktiga (lägre) priset, även efter det att vi har skickat en Orderbekräftelse, om felet är uppenbart och tydligt och borde ha upptäckts av dig som felaktigt.

8.6. Betalning för samtliga Produkter ska utföras innan orderbehandlingen. Vi har ingen skyldighet att leverera Produkterna förrän vi har mottagit betalning från dig.

Tillbaka till toppen

9. VÅR ÅTERBETALNINGSPOLICY

9.1. Om du returnerar en Produkt till oss för att du har avslutat Avtalet mellan oss inom den fjorton dagars långa Ångerperioden (se punkt 6 (Konsumenträttigheter) ovan) gör vi en återbetalning till dig så snart som möjligt och senast 14 dagar efter det att du har meddelat oss om upphävningen.

9.2. Om du önskar att returnera en Produkt till oss av någon annan anledning (t ex om du har meddelat oss i enlighet med punkt 20 (Vår rätt att ändra dessa försäljningsvillkor) att du inte godkänner ändringar i dessa försäljningsvillkor eller någon policy, eller om du hävdar att Produkten är felaktig), ska du meddela oss skriftligen till shop_se@asus.com. Du ska returnera Varorna till oss, på egen bekostnad, till den returadress som vi anger och i enlighet med våra instruktioner. Vi granskar den returnerade Produkten eller undersöker reklamationen och informerar dig angående återbetalningen inom skälig tid och via e-post. I regel gör vi återbetalningen så snart som möjligt men senast 14 dagar från det att vi skickat en e- postbekräftelse på återbetalning för den felaktiga Produkten. Återbetalningen av felaktiga Produkter som returnerats ska inkludera återbetalning av leveranskostnader samt returkostnader.

9.3. Vanligtvis återbetalar vi pengarna på samma sätt som du betalade för köpet.

Tillbaka till toppen

10. PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som lämnas till Arvato genom denna webbsida kommer endast att användas i enlighet med vår integritetspolicy. Genom att använda ASUS-webbshop och/eller vår Tjänst godkänner du sådan behandling av dina personuppgifter och du garanterar att de uppgifter du har lämnat är korrekta. Läs vår policy noggrant, du hittar den via följande länk Sekretess.

Tillbaka till toppen

11. VÅR SKYLDIGHET

11.1. I enlighet med din lagstadgade rätt garanterar vi att samtliga produkter köpta från ASUS- webbshop är av tillfredsställande kvalitet och är tämligen lämpliga för det syfte som den typen av produkter vanligtvis används.

11.2. Produktspecifikationerna och systemkraven som krävs för att produkterna ska fungera beskrivs mer detaljerat i produktspecifikationerna i ASUS-webbshop eller på ASUS webbsida. Vi har ingen möjlighet att fastställa om din dator uppfyller systemkraven och vi tar därför inte på oss något ansvar för ditt datorsystems funktion efter det att Produkten har installerats.

11.3. Vi är endast ansvariga för förluster som kan förutses av både dig och oss till följd av att vi brutit mot dessa försäljningsvillkor och som orsakats genom vår vårdslöshet. Vi är inte ansvariga för någon rörelseförlust (inklusive men inte begränsat till förlust av goodwill, vinst, avtal, förväntade sparmedel, information eller onödiga utgifter) eller annan indirekt eller sekundär förlust som inte rimligen kunnat förutses vid tidpunkten för avtalets ingående eller vid den tidpunkt du började använda ASUS-webbshop.

11.4. Detta inkluderar inte eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar:

11.4.1. för död eller personlig skada orsakad av vår oaktsamhet;
11.4.2. för bedrägeri eller falska uppgifter vid ingående av avtal; eller
11.4.3. för något ärende där det skulle vara olagligt för oss att exkludera eller försöka att exkludera vårt ansvar.

11.5. Innehållet i dessa villkor påverkar ej dina lagliga rättigheter. Om du undrar över något angående dina lagliga rättigheter kan du kontakta Konsumentverket eller besöka Konsumentverkets webbsida (http://www.konsumentverket.se).

Tillbaka till toppen

12. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Samtliga immateriella rättigheter hänförliga till av ASUS-webbshop marknadsförda Varor tillhör ASUS.

Tillbaka till toppen

13. SKRIFTLIG KOMMUNIKATION

Tillämplig lag kräver att en del av den information eller kommunikation som vi skickar till dig ska vara skriftlig. När du använder ASUS-webbshop, godkänner du att kommunikationen med oss ska vara främst elektronisk. Vi kontaktar dig via e-post eller ger dig information genom att lägga upp meddelanden i ASUS-webbshop eller genom ditt användarkonto. I avtalssyfte, godkänner du det elektroniska sättet att kommunicera och du bekräftar att samtliga avtal, meddelanden, information och andra delgivningar som vi förser dig med elektroniskt, uppfyller alla juridiska krav att sådana delgivningar ska vara skriftligen. Detta villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Tillbaka till toppen

14. MEDDELANDE

Samtliga meddelanden från dig till oss ska skickas till Arvato Supply Chain Solutions SE at An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Germany eller via e-post till shop_se@asus.com. Vi meddelar dig via den e-post- eller postadress som du anger när du skickar beställningen, eller på något av de sätt som anges i punkt 13 (Skriftlig kommunikation) ovan. Meddelandet ska anses mottaget och delgivet omedelbart efter att det har lämnats till ASUS-webbshop, 24 timmar efter e- postmeddelandet har sänts eller fem dagar efter det att brevet har postats. Som bevis för delgivning av ett meddelande är det tillräckligt att bevisa (avseende ett brev) att brevet hade korrekt adress, frimärke samt har postats och (avseende e-post) att ett sådant e-postmeddelande skickades till mottagarens angivna e-postadress.

Tillbaka till toppen

15. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH VÅRA SKYLDIGHETER

15.1. Avtalet mellan dig och oss är bindande för oss samt för våra respektive efterträdare och förvärvare.

15.2. Vi kan överföra, överlåta, lägga ut på underleverantörer eller på annat sätt förfoga över något Avtal eller någon av våra rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet, när som helst under Avtalstiden.

Tillbaka till toppen

16. HÄNDELSER UTANFÖR VÅR KONTROLL

16.1. Vi är inte ansvariga för underlåten eller försenat utförande av någon av våra skyldigheter enligt Avtalet som orsakats av händelser utom vår kontroll ("Händelser").

16.2. En Händelse inkluderar handling, händelse, icke-händelse, underlåtenhet eller olyckshändelse utom vår kontroll och inkluderar i synnerhet (utan begränsning) följande:

16.2.1. strejk, lockout eller andra stridsåtgärder.
16.2.2. inre oroligheter, upplopp, invadering, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (förklarat eller inte) eller hot om eller förberedelser inför krig.
16.2.3. brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, sättning, epidemier eller andra naturkatastrofer.
16.2.4. hinder att använda järnväg, sjöfart, flyg, motortrafik eller andra transportsätt, vare sig kollektivtrafik eller privat.
16.2.5. hinder att använda offentliga eller privata telekommunikationsnät.
16.2.6. handlingar, förordning, lagstiftning, föreskrifter eller begränsningar av någon regering.

16.3. Vårt fullgörande av Avtalet ska anses tillfälligt avbrutet under den tid Händelsen pågår och avtalstiden kommer sedan förlängas med motsvarande tid. Vi ska efter bästa förmåga försöka få ett stopp på Händelsen eller hitta en lösning så att våra skyldigheter enligt Avtalet kan fullföljas trots Händelsen.

Tillbaka till toppen

17. AVSTÅENDE FRÅN RÄTTIGHETER

17.1. För det fall vi under Avtalstiden underlåter att kräva noggrant utförande av dina skyldigheter enligt Avtalet eller dessa försäljningsvillkor, eller om vi underlåter att utöva någon av våra rättigheter eller korrigerande åtgärder vilka vi har rätt till enligt Avtalet ska detta inte utgöra ett avstående från sådana rättigheter eller vidta åtgärder och ska inte befria dig från uppfyllandet av sådana förpliktelser.

17.2. Avstående från vårdslöshet ska inte utgöra ett avstående från efterföljande försummelser.

17.3. Vårt avstående från någon av dessa försäljningsvillkor ska inte vara giltigt såvida inte det uttryckligen anges att det är ett avstående samt att du meddelas skriftligen i enlighet med punkt 14 (Meddelande) ovan.

Tillbaka till toppen

18. BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Skulle behörig myndighet finna att någon av dessa villkor eller någon bestämmelse i Avtalet är ogiltig, olaglig eller inte i någon utsträckning verkställbar ska villkoret eller bestämmelsen betraktas som struket och återstående villkor och bestämmelser ska fortsätta att gälla fullt ut.

Tillbaka till toppen

19. FULLSTÄNDIGT AVTAL

19.1. Dessa försäljningsvillkor och de dokument som uttryckligen hänvisas till häri, utgör det fullständiga avtalet mellan oss avseende det som är föremål för Avtalet och ersätter alla tidigare avtal, överenskommelser eller arrangemang oss emellan, muntliga såsom skriftliga.

19.2. Vi bekräftar att ingen av oss har, i samband med ingåendet av Avtalet, förlitat oss på några uppgifter, åtaganden eller utfästelser från den andra parten eller som antytts från något muntligt eller skriftligt yttrande i förhandlingarna oss emellan före Avtalet förutom det som uttryckligen anges i dessa villkor.

19.3. Ingen av parterna ska få någon ersättning på grund av falska påståenden från den andra parten, muntliga eller skriftliga, före Avtalsdagen (såvida inte ett sådant falskt påstående gjordes olagligt) och den andra partens enda ersättning ska vara för brott mot avtalet enligt dessa försäljningsvillkor.

Tillbaka till toppen

20. VÅR RÄTT ATT ÄNDRA DESSA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

20.1. Vi har rätt att omarbeta och ändra dessa försäljningsvillkor från tid till annan.

20.2. Vi är föremål för de policies och försäljningsvillkor som är gällande vid tiden för beställningen av produkterna, förutom i de fall då ändringar av policies eller försäljningsvillkor krävs enligt lag eller statlig myndighet (i vilket fall ändringarna gäller även för tidigare beställningar) eller om vi meddelar dig om ändringarna av policies och försäljningsvillkoren innan vi skickar Orderbekräftelse (i vilket fall vi har rätt att anta att du har godkänt ändringarna av villkoren såvida du inte meddelar oss annat inom sju bankdagar efter det att du har mottagit Produkterna).

Tillbaka till toppen

21. LAG OCH JURISDIKTION

Svensk lag ska tillämpas på Avtal avseende köp av Produkter via ASUS- webbshop https://eshop.asus.com Tvist som uppstår i anledning av sådant Avtal ska avgöras inom den icke-exklusiva jurisdiktionen vid svensk domstol.

Tillbaka till toppen

22. SPRÅK

Avtalets språk ska vara svenska.

Tillbaka till toppen

Senaste uppdatering: April 2020.

Ladda ner

Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du vår användning av cookies.